English / Česky
ISPV aktuálně  > Finanční motivace respondentů

Finanční motivace respondentů

Od ledna 2019 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) sbírá prostřednictvím položky OBORVZD za každého zaměstnance se středním a vyšším vzděláním údaje o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD).

Data získaná pomocí této položky budou využívána k získání přehledu o struktuře zaměstnanců ČR podle jejich oboru vzdělání a k vybudování dlouhodobě udržitelného systému predikcí trhu práce, který buduje MPSV v rámci projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Cílem tohoto projektu je monitorovat stávající a predikovat budoucí trendy zaměstnanosti a potřeby českého trhu práce jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů ČR.

Garant projektu si je vědom toho, že zadávání nové položky zabere zadavatelům více času, než tomu při vyplňování výkazů bylo doposud. Respondenti ISPV proto mají možnost požádat o finanční motivaci respondentů (FMR) za správně vyplněnou položku OBORVZD.

Podmínky

O poskytnutí FMR může požádat pouze respondent, který v řádném termínu, stanoveném pro dané období sběru dat ISPV, pošle data v požadované kvalitě a se správně vyplněnou položkou OBORVZD.

FMR bude poskytována pro tato období:

  1. Data ISPV za rok 2018
  2. Data ISPV za 1. pololetí 2019
  3. Data ISPV za rok 2019

Termín pro zaslání dat je pro každou etapu vyhlašován v Metodickém pokynu zasílaném respondentům na začátku sběru dat. Nesplnění termínu dodání dat je překážkou pro vyplacení FMR.

Termín prvního sběru dat položky OBORVZD za rok 2018 je s ohledem na zavedení položky OBORVZD a test nových verzí SW nástrojů pro tvorbu a sběr dat výjimečně posunut na 15.3.2019. Termín pro druhý sběr je 25.7.2019 a pro třetí sběr 25.1.2020.

Částka FMR je stanovena na 10,- Kč za každou, správně vyplněnou a zpracovatelem odsouhlasenou (validní) položku OBORVZD, a to do maximální úhrnné výše 10 000,-Kč za respondenta ISPV (IČ).

Respondent ISPV může o FMR požádat pouze jednou a je jen na jeho svobodné vůli, zda, a za jaké z výše uvedených období toto provede. Žádost o FMR musí respondent podat nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem pro dané období (pro sběr dat ISPV za rok 2018 do 5.3.2019), a to vyplněním formuláře. Odkaz na formulář žádosti o FMR obdrží všichni respondenti e-mailem, který jim bude odeslán v nejbližších dnech. Po podání žádosti o FMR obdrží respondent potvrzení o zařazení mezi ��adatele o FMR a zároveň je mu přidělen a předán KÓD, nutný pro fakturaci. Potvrzení bude respondentovi odesláno e-mailem na adresu, kterou uvede v žádosti o FMR. Pokud respondent neobdrží potvrzení do 24 hodin po odeslání žádosti, měl by obratem telefonicky kontaktovat zpracovatele šetření, aby KÓD dostal. Bez KÓDu není možné FMR získat. V případě zaslání více žádostí za jednoho respondenta ISPV (IČ) se bude brát v úvahu pouze poslední přijatá žádost.

Po ukončení sběru dat bude provedeno vyhodnocení správnosti dat a sumarizace žádostí o FMR.

Za správně vyplněné se považují pouze ty záznamy, kde:

  • OBORVZD je vyplněn u zaměstnanců v pracovním poměru (kódy CZICSE 1111, 1112, 1121 a 1122), neuznávají se záznamy u zaměstnanců pracujících na základě dohod,
  • položka VZDELANI má hodnotu D, E, H, J, K, L, M, N, P, R, T nebo V, tj. dle KKOV je vzdělání vyšší než základní,
  • kódy uvedené v položce OBORVZD jsou validní dle číselníku oborů vzdělání (www.obory-vzdelani.cz),
  • je dodržen soulad mezi položkami OBORVZD a ROKNAR (rok ukončení vzdělávání uvedený v pol. OBORVZD je reálný vzhledem k roku narození).

Zpravidla jsou to ty záznamy, které nehlásí na online kontrolách v Lokálním pořizovacím programu či Internetovém kontrolním programu chybu na položce OBORVZD.

 

Po kontrole položky OBORVZD bude vypočtena suma FMR potřebná k proplacení všech žádostí. Pokud suma nepřekročí objem FMR stanovený pro dané období, budou žádosti proplaceny dle stanovených pravidel. V opačném případě dojde ke krácení částek, a to v poměru překročení. Např. bude-li částka potřebná k proplacení všech žádostí o FMR o 10% vyšší, než je objem finančních prostředků stanovený pro dané období, dojde ke krácení u všech žádostí o toto procento, tedy o 10 %.

Po tomto vyhodnocení dojde k odeslání informace pro vystavení faktury s částkou FMR na e-mail, který byl uveden v žádosti o FMR.

Jestliže objem finančních prostředků FMR, stanovený pro dané období, nebude vyčerpán, bude převeden do dalšího období.

Objem prostředků FMR

Celkový objem finančních prostředků pro FMR je stanoven na 6 000 000,- Kč. Na FMR byl pro data za rok 2018 stanoven objem finančních prostředků ve výši 2 600 000,- Kč.

FMR je nenároková položka, která může být kdykoliv upravena i odvolána!

Uvedené částky jsou bez DPH.

Ve Zlíně dne 4.2.2019
TREXIMA, spol. s r.o.

PDF verze upozornění

2/5/2019