English / Česky
Pro respondenty šetření

Informace pro respondenty a tvůrce software

Výdělkové šetření v rámci Informačního systému o průměrném výdělku získává data od respondentů – organizací ze mzdové (podnikatelské) i platové (nepodnikatelské) sféry. V platové sféře se jedná o plošné šetření s pololetní periodou, zdrojem dat je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Ve mzdové sféře je šetření výběrové a probíhá pololetně. Následující odstavce jsou určeny pro respondenty ze mzdové sféry.

Zpravodajská povinnost

Respondenty ISPV ze mzdové sféry jsou aktivní ekonomické subjekty, tzv. zpravodajské jednotky. Šetření je výběrové pro ekonomické subjekty s 1 až 249 zaměstnanci a plošné pro subjekty, které mají 250 zaměstnanců a více. Výběr je náhodný, probíhá na základě velikosti subjektu, kraje a odvětví ekonomické činnosti. Pokud je organizace do šetření vybrána, obdrží dopis, ve kterém je seznámena s dalším postupem.

Povinnost poskytovat data

ISPV je pod názvem Pololetní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, prováděných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a řídí se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, z něhož vyplývá také povinnost zabezpečení mlčenlivosti a ochrany důvěrných statistických údajů.

Zpracovatelem ISPV je na základě pověření MPSV společnost TREXIMA, spol. s r. o. Osobní údaje jsou zpracovávány a zabezpečeny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pokud byl ekonomický subjekt vyzván dopisem z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR má podle §10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., v platném znění, zpravodajskou povinnost a data jsou od něj vyžadována.

K uvedenému získání a zpracování osobních údajů není nutný souhlas subjektu údajů (stanovisko MPSV se opírá o Stanovisko ČSÚ ke vztahu GDPR a zpravodajské povinnosti podle zákona o státní statistické službě viz zde).

Frekvence šetření

Šetření probíhá pololetně. Zpravodajské jednotky zasílají data vždy do 25. července (za 1. pololetí) a do 25. ledna (za právě ukončený rok).

Gestorem šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). K průběhu šetření a k výstupům ISPV se vyjadřuje komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE-EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Požadovaná data

Respondenti zasílají data elektronicky ve standardizované struktuře, a to v jednom ze tří výměnných formátů (xml, dbf, txt).

Předávaný soubor (tzv. MP) zahrnuje všechny pracovní poměry zaměstnanců, kteří byli ve sledovaném období v evidenčním počtu (za každý poměr jeden datový záznam). Sledovaným obdobím je doba od počátku kalendářního roku do konce pololetí, resp. do konce roku, ke kterému se šetření provádí. Soubor obsahuje údaje o jednotlivých zaměstnancích (pracovních poměrech), jejich osobní a pracovní charakteristiky (rok narození, pohlaví, vzdělání, zaměstnání), charakteristiky mzdy a pracovní doby. Charakteristiky pracovní doby a hrubé mzdy se sledují v kumulaci od počátku roku do konce sledovaného období, průměrný hodinový výdělek za poslední čtvrtletí sledovaného období.

Podrobný popis šetřených položek a formátů předávaných dat, včetně Příručky pro přípravu vstupních dat, naleznete také na záložce Příručka pro přípravu dat.

Sběr a zasílání dat

Většina potřebných informací pro šetření ISPV je obsažena v mzdových a personálních systémech organizací. Pověřená osoba zpravodajské jednotky tyto informace vyexportuje a elektronicky zašle, nejlépe zašifrované, na určenou adresu. Jako pomůcka pro kontrolu a bezpečné (zašifrované) odeslání dat slouží respondentům Internetový pořizovací program.

Podrobný návod a všechny potřebné informace k zasílání dat získáte v publikaci Příručka pro přípravu vstupních dat.

V sekci Soubory ke stažení jsou k dispozici používané klasifikace a číselníky, v sekci Metodické centrum CZ-ISCO naleznete veškeré informace týkající se klasifikace zaměstnání CZ-ISCO včetně hypertextového vyhledávače, který Vám pomůže při zařazení pracovních pozic Vašich zaměstnanců do této klasifikace.

Zaslaná data jsou ve zpracovatelské organizaci podrobována celé řadě kontrol. Pokud jsou při zpracování zjištěny chyby, je po respondentech požadována oprava.

 Děkujeme všem respondentům za spolupráci, hlavně těm, kteří zasílají data v pořádku a včas.