English / Česky
Výsledky šetření

Výsledky šetření ISPV

Šetření ISPV monitoruje odměňování zaměstnanců v České republice. Mzdová úroveň se sleduje za jednotlivé zaměstnance i zaměstnavatele (ekonomické subjekty). Výsledkové sestavy ISPV obsahují informace o struktuře mezd a platů, hodinovém výdělku a odpracované a neodpracované době. ISPV umožňuje sledovat vývoj mezd a platů nejen z makroekonomického pohledu, ale i ze sociálního pohledu (tj. z pohledu jednotlivých skupin zaměstnanců), čímž se odlišuje od ostatních mzdových statistik v ČR. Metodický postup ISPV je od roku 2011 harmonizován s metodikou mzdové statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ). Mezi oběma šetřeními však i nadále existují rozdíly, které jsou dány odlišným zaměřením obou šetření.

Podoba výsledků

Výsledky šetření ISPV jsou rozděleny do dvou sfér. Do mzdové sféry se v rámci ISPV zařazují ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109 odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na základě zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na základě zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a na základě zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována jako podnikatelská sféra a platová sféra jako nepodnikatelská sféra. Důvod změny je popsán zde.

Výsledky ISPV jsou v každé sféře publikovány ve vybraných tříděních. Třídění odpovídají socioekonomickým znakům zaměstnanců (jednotlivým zaměstnáním podle klasifikace CZ-ISCO, věku, pohlaví, vzdělání, apod.), nebo znakům ekonomických subjektů (např. odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE).

Nejdůležitějšími ukazateli jsou v rámci ISPV hrubá měsíční mzda (plat), hodinový výdělek a odpracovaná a neodpracovaná doba.

Statistickými charakteristikami uváděnými ve výsledcích jsou medián a průměr. Výsledky jsou diferencovány také podle prvního a třetího kvartilu a prvního a devátého decilu.

Definice výše uvedených ukazatelů a charakteristik naleznete v Metodice a v publikacích ISPV v PDF formátu.

Periodicita publikace výsledků

Od roku 2011 je za každé čtvrtletí vydávána publikace o mzdách a pracovní době v odvětvovém třídění. Za každé sudé čtvrtletí je tato publikace rozšířena o informace o hodinových výdělcích jednotlivých zaměstnanců. Za 1. pololetí a za celý rok vycházejí publikace za mzdovou a platovou sféru s údaji o mzdách a pracovní době v podrobných socioekonomických tříděních, zejména podle jednotlivých zaměstnání. ISPV je jednou ročně doplněn Regionální statistikou ceny práce (RSCP), která poskytuje přehled o výdělkové úrovni a odpracované době podle zaměstnání v jednotlivých krajích České republiky.

V roce 2011 došlo v rámci ISPV kromě výše uvedené změny terminologie a periodicity i k dalším zásadním změnám. Podrobný popis změn je uveden zde, v Metodice nebo v jednotlivých publikacích ISPV za rok 2011.

Orientace ve výsledcích

Výsledky šetření jsou publikovány ve dvou formátech - PDF a XLS (Excel). PDF formát obsahuje kompletně zpracovanou výsledkovou publikaci včetně komentářů a podrobného popisu šetření. Formát XLS (Excel) je určen pro analýzu výsledků ISPV, a obsahuje pouze tabulkové sestavy výsledků bez komentářů a podrobného popisu šetření.