English / Česky
ISPV aktuálně  > Hlavní změny ISPV od roku 2011

Hlavní změny ISPV od roku 2011

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. V roce 2011 došlo v ISPV k několika zásadním změnám.
Hlavní změny jsou následující:

 1. Změna terminologie. Místo označení podnikatelská sféra se v ISPV od roku 2011 používá označení mzdová sféra a místo označení nepodnikatelská sféra se používá označení platová sféra. Do mzdové sféry jsou zahrnuty ekonomické subjekty, které odměňují zaměstnance mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Platová sféra zahrnuje subjekty, ve kterých jsou zaměstnanci odměňováni platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Označení podnikatelská a nepodnikatelská sféra jsou používána Českým statistickým úřadem (ČSÚ), přičemž tato označení odpovídají členění podle institucionálních sektorů. V rámci ISPV jsou zaměstnanci členěni podle toho, zda jsou odměňováni mzdou nebo platem, což plně neodpovídá členění podle institucionálních sektorů, a proto byly zvoleny nové termíny. Nová terminologie by měla přispět k vyšší obezřetnosti uživatelů při srovnávání výsledků za jednotlivé sféry podle ISPV a ČSÚ.

 2. Změny v publikacích. Počínaje rokem 2011 se mění perioda a obsah jednotlivých výsledkových publikací ISPV. Za každé čtvrtletí je vydávána publikace o mzdách a pracovní době v odvětvovém třídění. Za každé sudé čtvrtletí je tato publikace rozšířena o informace o hodinových výdělcích. Za 1. pololetí a za celý rok vycházejí publikace za mzdovou a platovou sféru s údaji o mzdách a pracovní době v podrobných klasifikacích, zejména podle jednotlivých zaměstnání. Jednou ročně jsou v rámci Regionální statistiky ceny práce (RSCP) vydávány publikace za jednotlivé kraje ČR.

 3. Harmonizace metodiky ISPV s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Od roku 2011 je harmonizována metodika zpracování údajů obsažených v ISPV se mzdovou statistikou ČSÚ. V rámci harmonizace byl mj. rozšířen soubor ISPV o dříve nesledované subjekty. Přínos harmonizace spočívá ve zvýšení kvality publikovaných mzdových statistik.
      Soubor ISPV byl rozšířen o zaměstnance:
  •   - právnických osob s méně než 10 zaměstnanci,
  •   - fyzických osob a neziskových institucí bez ohledu na počet zaměstnanců.

  Rozšíření základního souboru umožnilo provádět dopočet údajů na celou populaci zaměstnanců mzdové sféry. Ve všech publikacích ISPV jsou proto od roku 2011 nově uváděny vážené počty zaměstnanců v tisících.
  Provedením harmonizace došlo v roce 2011 k poklesu mediánu hrubé měsíční mzdy za mzdovou sféru. Aby bylo možné provádět korektní srovnání vývoje mzdy, obsahují publikace meziroční indexy, které byly vypočteny pomocí revidovaných údajů za rok 2010.

 4. Kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy. V pololetní publikaci za mzdovou sféru byla poprvé publikována kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy. Kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO je uvedena v tabulce MZS-M8 ve sloupci Kvalita odhadu. Kvalita odhadu je rozdělena do 3 kategorií "A", "B" a "C", přičemž kategorie "A" charakterizuje nejkvalitnější odhady mediánu hrubé měsíční mzdy. Symboly "A", "B" nebo "C" uvedené v závorkách označují ta zaměstnání, u kterých existuje přirozená dominance jednoho nebo dvou ekonomických subjektů.

 5. Klasifikace zaměstnán�� CZ-ISCO. V roce 2011 proběhly výrazné změny u třídění podle zaměstnání, neboť došlo k přechodu z původní klasifikace KZAM-R na novou klasifikaci CZ-ISCO. Výsledky podle zaměstnání uvedené v pololetních publikacích za rok 2011 za mzdovou (resp. platovou) sféru v tabulkách MZS-M7 a MZS-M8 (resp. PLS-M7 a PLS M8) nelze kvůli změně klasifikace meziročně srovnávat s výsledky uvedenými v tabulkách za podnikatelskou (resp. nepodnikatelskou) sféru do roku 2010 (tabulky PS-M1 a PS-M5, resp. NS-M1 a NS-M5).

9/23/2011