English / Česky
ISPV aktuálně  > Odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem v roce 2010

Odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem v roce 2010

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) umožňuje sledovat vývoj odměňování z různých hledisek. Vzhledem k tomu, že je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením aktuální, zaměříme se v této analýze právě na problematiku odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem.

Z hlediska počtu zaměstnanců – invalidních důchodců údaje v ISPV ukazují, že v roce 2010 tvořili poživatelé invalidního důchodu 2,5 % zaměstnanců podnikatelské sféry. Z celkového počtu 72 tis. invalidních důchodců zaměstnaných v podnikatelské sféře bylo 12 tis. (16,3 %) poživatelů invalidního důchodu třetího stupně.

Postavení zaměstnanců s invalidním důchodem z hlediska odměňování ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1: Diferenciace hrubé měsíční mzdy podle stupně znevýhodnění na trhu práce (typu invalidního důchodu) v podnikatelské sféře v roce 2010.
Typ invalidního důchodu 1. decil 1. kvartil Medián 3. kvartil 9. decil
Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs
Poživatelé invalidního důchodu třetího stupně 6 224 8 333 12 273 20 473 29 347
Po��ivatelé invalidního důchodu prvního a druhého stupně 8 733 10 822 14 990 19 946 25 987
Zaměstnanci bez invalidního důchodu 12 831 16 901 22 379 30 248 42 865
Celkem 12 607 16 707 22 207 30 065 42 536

Zdroj: ISPV.

Z tabulky 1 je patrné, že úroveň mezd poživatelů invalidního důchodu je podstatně nižší ve srovnání se zaměstnanci bez invalidního důchodu. V roce 2010 byl medián hrubé měsíční mzdy poživatelů invalidního důchodu třetího stupně (12 273 Kč) nižší jak ve srovnání s poživateli invalidního důchodu prvního a druhého stupně (14 990 Kč), tak se zaměstnanci bez invalidního důchodu (22 379 Kč). Tento závěr potvrzují i ostatní charakteristiky diferenciace uvedené v tabulce 1.

Na tomto místě je však nutné upozornit, že tyto výsledky nelze interpretovat jako diskriminaci zdravotně postižených zaměstnanců v podnikatelské sféře. Odměňování zaměstnanců je totiž závislé nejen na vykonávaném zaměstnání, věku, vzdělání, ale i na odpracované době a dalších faktorech.

Verze článku v PDF formátu zde.

Informační systém o průměrném výdělku, spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. jedna polovina hodnot je menších a druhá polovina hodnot je větších než medián. Ve srovnání s průměrem je základní výhodou mediánu skutečnost, že není ovlivněný extrémními hodnotami.

11/30/2011