English / Česky
ISPV aktuálně  > V roce 2011 byli na území ČR nejhůře placenými cizinci Ukrajinci

V roce 2011 byli na území ČR nejhůře placenými cizinci Ukrajinci

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) umožňuje sledovat vývoj odměňování z různých hledisek. Vzhledem k tomu, že jsou v posledních letech často zmiňovány otázky spojené s přílivem zahraničních pracovníků do České republiky, zaměříme se zde právě na problematiku odměňování cizích státních příslušníků v České republice.

V rámci ISPV je zjišťováno státní občanství jednotlivých zaměstnanců, a proto je možné sledovat hrubou měsíční mzdu rovněž z tohoto pohledu. Výsledky z hlediska odměňování cizinců zaměstnaných na území České republiky v 1. pololetí 2011 ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře podle státního občanství v 1. pololetí 2011.

 

Státní občanství Počet zaměstnanců
přepočtený podle
placených měsíců
Hrubá měsíční mzda
Medián Meziroční index
tis. osob Kč/měs %
Česká republika 2 713,7 20 094 102,9
Slovensko 48,5 21 768 100,8
Ukrajina 12,4 14 371 101,3
Polsko 11,1 18 155 106,6
Rumunsko 2,5 19 912 79,2
Bulharsko 2,2 15 869 88,5
Ostatní 26,8 21 524 108,2
Celkem 2817,2 20 085 102,9

Zdroj: ISPV.

 

Z tabulky 1 vyplývá, že ve mzdové sféře byli v 1. pololetí 2011 nejlépe placenými cizinci na území České republiky Slováci. Medián hrubé měsíční mzdy slovenských zaměstnanců dosáhl v 1. pololetí 2011 výše 21 768 Kč. Druhou příčku zaujímali Rumuni (19 912 Kč) a třetí Poláci (18 155 Kč). Nejnižší mzdy ve mzdové sféře byly v 1. pololetí 2011 zaznamenány u zaměstnanců s ukrajinským (14 371 Kč) a bulharským občanstvím (15 869 Kč).

Ve srovnání s 1. pololetím roku 2010 byl v 1. pololetí 2011 zaznamenán nejvyšší nárůst mezd u zaměstnanců s polským občanstvím (meziroční nárůst mediánu hrubé měsíční mzdy o 6,6 %). Největší pokles mezd byl ve sledovaném období zaznamenán u Rumunů, kterým mzdy meziročně poklesly o 20,8 %. Tento pokles byl způsoben především změnou struktury zaměstnanců (zvýšením počtu nekvalifikovaných pracovníků) a výrazným poklesem mediánu hrubé měsíční mzdy vedoucích pracovníků s rumunským občanstvím.

Tabulka 1 uvádí pouze občanství, která byla v souboru zaměstnanců mzdové sféry zastoupena častěji. Ze zemí, které byly ve mzdové sféře zastoupeny méně často, dosáhli v 1. pololetí 2011 nejvyššího mediánu hrubé měsíční mzdy občané Rakouska (97 553 Kč), Velké Británie (80 326 Kč), Francie (52 719 Kč), USA (50 057 Kč), Japonska (49 239 Kč) a Jižní Korey (48 978 Kč). Úroveň mezd zaměstnanců těchto občanství se může na první pohled jevit vysoká, nicméně ekonomické subjekty z těchto zemí patří mezi největší investory na českém území, z čehož vyplývá i vyšší četnost zaměstnanců těchto občanství v lépe placených zaměstnáních.

Informační systém o průměrném výdělku, spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. jedna polovina hodnot je menších a druhá polovina hodnot je větších než medián. Ve srovnání s průměrem je základní výhodou mediánu skutečnost, že není ovlivněný extrémními hodnotami.

Verze článku v PDF formátu zde.

10/20/2011