English / Česky
ISPV aktuálně  > Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) umožňuje popsat vliv epidemie na mzdy, odpracovanou dobu, dobu náhrad, počet zaměstnanců a další. K popisu je možno použít meziroční srovnání, kdy můžeme předpokládat, že část změn je způsobena vlivem epidemie. Jedná se o:

 • srovnání dat za 1. pololetí 2020 a 1. pololetí 2019
 • srovnání dat za 2. čtvrtletí 2020 a 2. čtvrtletí 2019

Meziroční srovnání dat za 1. pololetí roků 2020 a 2019 ukazuje částečný vliv epidemie, protože veškerá opatření na zabránění šíření viru byla vyhlášena v březnu 2020. Meziroční srovnání dat za 2. čtvrtletí roků 2020 a 2019 ukazuje úplný vliv epidemie.

Epidemie se projevila v odpracované a neodpracované době, v náhradách i ve mzdách. Nezanedbatelný byl také vliv na pokles počtu zaměstnanců. Vliv se projevoval nerovnoměrně v jednotlivých odvětvích v závislosti na tom, jakým způsobem byly zasaženy vládními opatřeními.

1. Vliv epidemie na změnu agregátních hodnot mezi 1. pololetími 2019 a 2020

Epidemie měla značně rozdílný vliv na ukazatele ve mzdové a platové sféře.

Mzdová sféra

Sledovaný ukazatel Mzdová sféra
1. pololetí 2020 1. pololetí 2019 Index 2020/2019
 Odpracovaná doba [hod/měs] 142,0            149,2            95,2 %
 Placená doba [hod/měs] 172,1            171,1            100,2 %
 Práce přesčas [hod/měs] 2,7            3,3            81,8 %
 Medián měsíční mzdy [Kč/měs] 30 278            29 244            103,5 %
 Počet zaměstnanců [tis. osob] 2897            3058            94,8 %

  Pozn: Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců

Ve mzdové sféře při porovnání prvních pololetí let 2019 a 2020 se jedná o:

 • meziroční pokles odpracované doby o 7,2 hodiny za měsíc, což představuje 5 %. Celkový pokles placené doby je o 0,4 hodiny za měsíc.
 • meziroční pokles přesčasové práce o 0,6 hodiny za měsíc, což představuje cca. 18 %.
 • meziroční růst mediánu měsíční mzdy o 4 % (+1 034 Kč), ale zároveň k poklesu počtu zaměstnanců o 160 tisíc.

Platová sféra

Sledovaný ukazatel Platová sféra
1. pololetí 2020 1. pololetí 2019 Index 2020/2019
 Odpracovaná doba [hod/měs] 147,7           149,5            98,8 %
 Placená doba [hod/měs] 173,4           172,1            100,8 %
 Práce přesčas [hod/měs] 1,5           1,7            88,2 %
 Medián měsíčního platu [Kč/měs] 37 303           34 723           107,4 %
 Počet zaměstnanců [tis. osob] 642           643            99,9 %

  Pozn: Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců

V platové sféře oproti tomu při porovnání prvních pololetí evidujeme:

 • meziroční pokles odpracované doby o 1,8 hodiny za měsíc což představuje 1 %. Celkový pokles placené doby je o 1,3 hodiny za měsíc.
 • meziroční pokles přesčasové práce o 0,2 hodiny za měsíc, což představuje cca. 12 %.
 • meziroční růst mediánu měsíčního platu o 7,4 % (+2 580 Kč), k poklesu počtu zaměstnanců téměř nedošlo.

2. Vliv epidemie na změnu agregátních hodnot mezi 2. čtvrtletími 2019 a 2020

Při porovnání 2. čtvrtletí 2019 a 2020 se již naplno projeví vliv epidemie.

Mzdová sféra:

Sledovaný ukazatel Mzdová sféra
2. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2019 Index 2020/2019
 Odpracovaná doba [hod/měs] 128,4           144,6            88,8 %
 Placená doba [hod/měs] 151,6           161,6            93,8 %
 Práce přesčas [hod/měs] 2,4           3,3            72,2 %
 Podíl nepravidelných odměn [%] 7,9           8,1            97,5 %
 Medián měsíční mzdy [Kč/měs] 30 039           29 613            101,4 %
 Počet zaměstnanců [tis. osob] 2 910           3 143            92,6 %

  Pozn: Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců

Ve mzdové sféře při porovnání druhých čtvrtletí let 2019 a 2020 jde o:

 • meziroční pokles odpracované doby o 16,2 hodiny za měsíc, což představuje cca. 11 %. Dochází k celkovému poklesu placené doby o 10 hodin za měsíc.
 • meziroční pokles přesčasové práce o 0,9 hodiny za měsíc, což představuje cca. 27 %.
 • meziroční pokles podílu nepravidelných odměn o 0,2 procentního bodu z 8,1 % na 7,9 % z hrubé měsíční mzdy.
 • meziroční růst mediánu měsíční mzdy o 1,4 % (+426 Kč), ale zároveň k poklesu počtu zaměstnanců o více než 232 tisíc.

Platová sféra:

Sledovaný ukazatel Platová sféra
2. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2019 Index 2020/2019
 Odpracovaná doba [hod/měs] 143,2           147,3            97,2 %
 Placená doba [hod/měs] 161,0           163,2            98,7 %
 Práce přesčas [hod/měs] 1,5           1,7            88,2 %
 Podíl nepravidelných odměn [%] 8,4           6,9            121,7 %
 Medián měsíčního platu [Kč/měs] 37 547           35 152            106,8 %
 Počet zaměstnanců [tis. osob] 695           696            99,9 %

  Pozn: Počet zaměstnanců přepočtený podle placených měsíců

V platové sféře oproti tomu při porovnání druhých čtvrtletí se jedná o:

 • meziroční pokles odpracované doby o 4,1 hodiny za měsíc, což představuje cca. 3 %. Dochází k celkovému poklesu placené doby o 2,2 hodiny za měsíc.
 • meziroční pokles přesčasové práce o 0,2 hodiny za měsíc, což představuje cca. 12 %
 • meziroční nárůst podílu nepravidelných odměn o 1,5 procentního bodu ze 6,9 % na 8,4 % z hrubého měsíčního platu.
 • meziroční růst mediánu měsíčního platu o 6,8 % (+2 395 Kč), počet zaměstnanců zůstal přibližně stejný.

Ke změnám z důvodu vlivu  epidemie dochází zejména ve mzdové sféře. V platové k radikálním změnám nedochází. Důvody menších změn v platové sféře jsou zejména:

 • Převažující nemanuální činnost, kterou lze nahradit prací z domova.
 • Platy zaměstnanců jsou již pokryty státním rozpočtem na aktuální rok a dány vládními nařízeními, které se neměnily.

3. Vliv epidemie na jednotlivá odvětví

Epidemie se nejvíce projevila v odvětvích zasažených vládními restrikcemi, a to v ubytování, stravování, pohostinství a v kultuře, kde došlo k poklesu odpracované doby o cca 65 hodin, resp. 35 hodin za měsíc a také k celkovému poklesu mezd. Pokles mezd se týkal také odvětvové sekce Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Ostatní činnosti (S) a Zpracovatelský průmysl (C).

Odvětví mzdové sféry Medián měsíční hrubé mzdy
[Kč/měsíc]
Index 2020/2019
2. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2020
Činnosti v oblasti nemovitostí 25 766 27 426 93,9 %
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 25 482 27 079 94,1 %
Ostatní činnosti 22 434 23 363 96,0 %
Ubytování, stravování a pohostinství 17 641 18 037 97,8 %
Zpracovatelský průmysl 30 746 31 363 98,0 %

Následující tabulka ukazuje změny v neodpracované době. Nárůst nepravidelných odměn v platové sféře je způsoben zejména masivním růstem podílu nepravidelných odměn ve Zdravotnictví (Q), kde došlo k růstu o 4,5 procentního bodu z 5,4 na 9,9 % z hrubého měsíčního platu.

Podíl nepravidelných
odměn
Mzdová sféra Platová sféra
2. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2019 2. čtvrtletí 2020 2. čtvrtletí 2019
 Odpracovaná doba 23,3 % 22,6 % 8,8 % 7,6 %
 Placená doba 11,6 % 14,3 % 7,1 %  6,4 %
 Práce přesčas 2,9 % 3,3 % 9,9 %  5,4 %
 Podíl nepravidelných odměn 4,9 % 6,3 % 5,7 %  8,2 %

4. Závěr

     Vliv epidemie se významně projevil ve výsledcích ISPV za 2. čtvrtletí 2020 zejména ve mzdové sféře. Celková odpracovaná doba poklesla o 11 %, práce přesčas o více něž 27 %, placená doba poklesla o 6 %. Celkově evidujeme  nárust mediánu měsíční mzdy o 1,4 %, v pěti nejvíce postižených odvětvích ale došlo k poklesu mezd o 2-6 %.

     Následující grafy ukazují, že meziroční poklesy mezi druhým čtvrtletím 2019 a 2020 nejsou jen nevýznamné výkyvy, ale ve mzdové sféře významně vybočují z trendu. Tohle vybočení se dá z větší části vysvětlit právě vlivem epidemie. Naopak v platové sféře často pokračují trendy předchozích let a vybočení není nijak významné.

12/10/2020