English / Česky
ISPV aktuálně  > Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

Šetření podnikových kolektivních smluv, vycházející z Informačního systému o pracovních podmínkách (dále jen ISPP) v gesci MPSV ČR, ukázalo, že i v roce 2010 kladli sociální partneři velký důraz nejen na ujednání v oblasti mzdového vývoje a pracovněprávních vztahů, ale důležitou roli hrála i ujednání z hlediska zaměstnaneckých benefitů a dalších zaměstnaneckých výhod poskytovaných nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, příp. jiných právních předpisů. Vzhledem k tomu, že jsou zaměstnanecké výhody významným motivačním nástrojem, který využívají zaměstnavatelé nejen při získávání nových, ale také k udržení stávajících kvalifikovaných zaměstnanců, zaměříme se dále na ty výhody, které sjednávají zaměstnavatelé podnikatelské sféry ve svých kolektivních smlouvách nejčastěji.

V rámci šetření bylo analyzováno 1 316 kolektivních smluv zaměstnavatelů podnikatelské sféry, které zastupovaly 19 sekcí ekonomických činností s více než 762 tis. zaměstnanci.

Zaměstnanecké benefity, které byly sjednány v kolektivních smlouvách na rok 2010, ukazuje tabulka 1.

Tabulka 1: Výhody poskytované nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, příp. jiných právních předpisů podle kolektivních smluv podnikatelské sféry v roce 2010.

Zaměstnanecké výhody Podíl kolektivních smluv
[%]
1. Příspěvek na stravování 94,8
2. Zvýšení nároku na dovolenou 83,3
3. Odměna při významném pracovním a životním výročí 76,9
4. Poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy při překážce v práci na straně zaměstnance (svatba, narození dítěte, úmrtí v rodině) 75,0
5. Příspěvek na penzijní připojištění 57,5
6. Zvýšení odstupného v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele 51,7
7. Sociální fond/program 46,0
8. 13. mzda 42,3
9. Pružná pracovní doba 22,9
10. Příspěvek na životní pojištění 19,0
11. Poskytování výrobků nebo služeb za nižší cenu 17,0
12. Náhrada mzdy za první 3 dny pracovní neschopnosti  6,3
13. Příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání  3,5
14. Příspěvek na přechodné ubytování  2,0
15. Práce z domova  0,3
Celkem 100,0

Zdroj: ISPP

Z tabulky 1 vyplývá, že nejčastějším benefitem, který byl v roce 2010 poskytován zaměstnancům v podnikatelské sféře, byl příspěvek na stravování. Dalšími nejrozšířenějšími benefity bylo prodloužení doby dovolené nad rámec zákoníku práce, poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy a příspěvek na penzijní pojištění. Některá zvýhodnění bývají někdy opomíjena, a to i přesto, že byla sjednána ve velkém počtu kolektivních smluv – příkladem může být poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy při významných událostech v rodině (např. svatba či narození dítěte) či zvýšení odstupného při výpovědi ze strany zaměstnavatele. Některé benefity se naopak objevují v kolektivních smlouvách spíše sporadicky, např. poskytování výrobků nebo služeb se slevou, náhrada mzdy za první 3 dny pracovní neschopnosti, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání nebo příspěvek na přechodné ubytování.

Benefity byly v roce 2010 nejčastěji poskytovány zaměstnancům pracujícím v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a v odvětví těžba a dobývání. Naopak nejméně benefitů bylo poskytováno zaměstnancům v odvětví vzdělávání a v odvětví obchod a opravy motorových vozidel.

Kromě základního přehledu v tabulce 1 je možné z ISPP získat i podrobnější informace o vybraných benefitech. Další informace o jednotlivých benefitech naleznete v rozšířené verzi komentáře ve formátu PDF.

11/1/2011