English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2015

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2015

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2015 výše 21 837 Kč. V 1. čtvrtletí 2015 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 26 769 Kč, a zvýšila se tak o 2,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2015 výše 24 327 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 3,6 % na 25 723 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2015 o 2 490 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 046 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2015 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 932 Kč/měs) než v platové sféře (1 396 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou hrubou měsíční mzdu (plat) v 1. čtvrtletí 2015 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

     Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (17 128 Kč/měs) a informační a komunikační činnosti (11 813 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (+4,4 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví ( 2,3 %). Odvětví vzdělávání v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 730 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska významně zastoupených odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví zdravotní a sociální péče (+4,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2015 mimořádné odměny 7,0 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,6 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla (průměrně 19,2 % mzdy) a peněžnictví a pojišťovnictví (průměrně 18,5 % mzdy). Při porovnávání významně zastoupených odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích zdravotní a sociální péče (průměrně 4,2 % platu) a veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (průměrně 2,4 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2015 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 148,2 hodiny za měsíc, a v platové sféře 150,1 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2015 průměrně o 1,9 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2015 u zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětví stavebnictví. V 1. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví 2,4 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2014. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala pokles odpracované doby. V platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v odvětví veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení, kteří odpracovali o 1,5 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

     Z dále uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2015 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,2 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,5 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (5,2 hodiny měsíčně), zpracovatelský průmysl (4,9 hodiny měsíčně) a těžba a dobývání (4,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,0 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,2 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2015 vykázáno méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 20,8 hodiny měsíčně, v platové sféře 16,5 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví stavebnictví (+26,2 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví zdravotní a sociální péče (+18,7 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno mzdové sféry v odvětví stavebnictví (+14,8 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (+14,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2015 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/22/2015