English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2017

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2017 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2017 výše 24 151 Kč. V 1. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 29 607 Kč, a zvýšila se tak o 6,2 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2017 výše 26 920 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,2 % na 28 798 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2017 o 2 769 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 809 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2017 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 456 Kč/měs) než v platové sféře (1 878 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2017 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích "peněžnictví a pojišťovnictví" (15 846 Kč/měs) a "informační a komunikační činnosti" (13 904 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví "ubytování, stravování a pohostinství" (+12,9 %) a "administrativní a podpůrné činnosti" (+8,2 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví "těžba a dobývání" (+2,3 %). Odvětví "vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 347 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví "zdravotní a sociální péče" (+6,9 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2017 mimořádné odměny 7,5 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,6 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích "výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla" (průměrně 20,0 % mzdy) a "peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 19,2 % mzdy). Při porovnávání odvětví s alespoň 25 tisíci zaměstnanci v platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán ve "vzdělávání" (průměrně 4,2 % platu) a "veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (průměrně 2,6 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2017 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 150,3 hodiny za měsíc a v platové sféře 152,9 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2017 průměrně o 2,6 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2017 ve mzdové sféře v odvětví "peněžnictví a pojišťovnictví". V 1. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 4,9 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2016. Nižší nárůst zaznamenala odvětví "vzdělávání" (+4,7 hodiny) a "informační a komunikační činnosti" (+4,0 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví "vzdělávání" (+5,1 hodiny). V ostatních odvětvích platové sféry k poklesu nedošlo.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2017 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,2 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví "zemědělství, lesnictví a rybářství" (5,0 hodiny měsíčně), "zpracovatelský průmysl" (4,8 hodiny měsíčně) a "doprava a skladování" (4,7 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví "zdravotní a sociální péče" (4,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví "vzdělávání" (0,2 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2017 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 18,9 hodiny měsíčně, v platové sféře 15,4 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví "stavebnictví" (24,0 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví "zdravotní a sociální péče" (17,8 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno v odvětví mzdové sféry 11těžba a dobývání" (13,9 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví "veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (13,3 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2017 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/23/2017