English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2019

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2019

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2019 výše 28 105 Kč. V 1. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 34 248 Kč, a zvýšila se tak o 6,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2019 výše 33 083 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,7 % na 35 275 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2019 o 4 978 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 027 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2019 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 143 Kč/měs) než v platové sféře (2 192 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2019 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (17 139 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti" (15 817 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+29,9 %) a „vzdělávání" (+10,0 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „ostatní činnosti" (+3,1 %). Odvětví „vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 519 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání" (+9,2 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2019 mimořádné odměny 7,3 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 2,7 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla" (průměrně 20,1 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 19,3 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání" (průměrně 3,5 % platu) a „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (průměrně 2,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2019 ukazují tabulky MZS- T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2019 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 146,0 hodiny za měsíc a v platové sféře 148,3 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2019 průměrně o 2,3 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2019 ve mzdové sféře v odvětví „vzdělávání". V 1. čtvrtletí 2019 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 3 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018. Nárůst zaznamenala ještě odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství" (+1,4 hodiny) a „těžba a dobývání" (+0,7 hodiny). Ve všech ostatních odvětvích mzdové sféry pak došlo k poklesu odpracované doby. Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „vzdělávání" (+0,7 hodiny). V ostatních odvětvích platové sféry došlo k minimálním změnám v odpracované době v rozmezí -0,1 až 0,4 hodiny.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2019 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,1 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování" (5,6 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související s odpady" (4,9 hodiny měsíčně) a „zemědělství, lesnictví a rybářství" (4,6 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (4,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,2 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2019 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 22,5 hodiny měsíčně, v platové sféře 17,9 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „stavebnictví" (25,8 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (19,8 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře opět v odvětví „stavebnictví" (16,0 hodiny měsíčně) a v platové sféře opět v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (15,2 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2019 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/25/2019