English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2013

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2013

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2013 rostly výdělky ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. pololetí 2013 výše 21 302 Kč, a zvýšil se tak o 1,7 % oproti 1. pololetí 2012. Medián hrubého měsíčního platu se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 0,5 % na 23 775 Kč.

Charakteristickým rozdílem mezi mzdovou a platovou sférou je značně vyšší medián v platové sféře a naopak vyšší průměr v mzdové sféře (25 937 Kč/měsíc) než průměr v platové sféře (25 182 Kč/měsíc). Obě sféry se významně liší ve struktuře zaměstnanců podle vzdělání. V platové sféře dosahuje střední vzdělání s maturitou až vysokoškolské vzdělání 81 % zaměstnanců, zatímco ve mzdové sféře ve stejných vzdělanostních kategoriích jen 51% zaměstnanců. Mzdová a platová sféra se liší i ve struktuře průměrného měsíčního výdělku. Odměny a příplatky tvoří v platové sféře 21,6 % průměrného výdělku, kdežto ve mzdové sféře 19,3 % průměrného výdělku. Náhrady v platové sféře se podílí na průměrném výdělku 6,4 %, ve mzdové sféře se náhrady na průměrném výdělku podílí 7,7 %.

V 1. pololetí 2013 vzrostly více výdělky žen než výdělky mužů ve mzdové sféře, avšak v platové sféře vzrostly více výdělky mužů než žen. Medián hrubé měsíční mzdy žen ve mzdové sféře dosáhl hodnoty 18  636 Kč/měsíc (meziročně zvýšení o 2 %), medián mzdy mužů má hodnotu 23 107 Kč/měsíc (zvýšení o 1,8 %). V platové sféře byl medián platu žen 22 915 Kč/měsíc (zvýšení o 0,4 % oproti stejnému období předchozího roku), medián platu mužů v 1. pololetí 2013 je 25 850 Kč/měsíc (zvýšení o 0,9 %). Ženy ve mzdové sféře dosáhly vyšších výdělků ve všech věkových kategoriích kromě kategorie věku do 20 let (pokles o 2,6 %).

Z pohledu sekcí ekonomických činností (klasifikace CZ-NACE) mzdové sféry pozorujeme standardně výrazně nejvyšší úroveň mezd v odvětvích Informační a komunikační činnosti, Peněžnictví a pojišťovnictví a v odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla. Nejvyšší úrovně 37 018,- Kč/měsíc dosáhl v 1. pololetí 2013 medián v odvětví Informační a komunikační činnosti. Nejnižších mezd dosahuje odvětví Ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti. Nejnižší úrovně 11 786,- Kč/měsíc dosáhl v 1. pololetí 2013 medián v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Nízkou úroveň výdělku v odvětví administrativní a podpůrné činnosti ovlivňuje mimo jiné vysoký podíl zaměstnanců pracujících v bezpečnostních a pátracích agenturách a agenturách, které zprostředkovávají zaměstnání.

Zaměříme-li se na hlavní třídy zaměstnání klasifikace CZ-ISCO, tak nejvyšších výdělků dosahují Řídící pracovníci. Ve mzdové sféře vzrostl jejich výdělek o 4,6 % oproti 1. pololetí 2012 na 40 935,- Kč/měsíc. V platové sféře řídícím pracovníkům vzrostl výdělek o 2,3 % na 37 598,- Kč/měsíc. Pro obě sféry výdělek v této hlavní třídě zaměstnání rostl nejrychleji v porovnání s ostatními hlavními třídami zaměstnání.

S vývojem mezd úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. V 1. pololetí 2013 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře průměrně 151,4 hodin za měsíc, v platové sféře 154,2 hodin.

Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,1 hodin přesčas. Z hlediska jednotlivých odvětví odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (6,2 hodin měsíčně) a těžby a dobývání (5 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali zaměstnanci v 1. pololetí 2013 průměrně 1,7 hodin přesčas. V rámci početněji zastoupených odvětví odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,5 hodin měsíčně).

Průměrná měsíční neodpracovaná doba ve mzdové sféře dosáhla 19,8 hodin (z toho dovolená 10 hodin a nemoc 5,1 hodin), kdežto v platové sféře dosáhla neodpracovaná doba 18,1 hodin (z toho dovolená 8,3 hodin a nemoc 3,6 hodin).

Přepočtený počet zaměstnanců na placené měsíce ve mzdové sféře se v 1. pololetí 2013 snížil o 1,7 % ke stejnému období předchozího roku, což představuje pokles o 47,4 tisíc. V platové sféře se přepočtený počet zaměstnanců na placené měsíce v 1. pololetí 2013 zvýšil o 0,6 % oproti 1. pololetí 2012, což je nárůst o 3,5 tisíc.

Největší pokles zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětvích početněji zastoupených byl zaznamenán v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (meziročně pokles o 7,9 %, což představuje pokles o 7,9 tisíc) a Stavebnictví (meziročně pokles o 6,7 %, což je úbytek zaměstnanců o 13,9 tisíc). V platové sféře v odvětvích početněji zastoupených byl největší relativní nárůst v odvětví Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (meziročně nárůst o 1,9 %, což představuje nárůst o 4,8 tisíc).

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 1. pololetí 2013 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

9/24/2013