English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2017

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2017 výše 25 314 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 30 663 Kč, a zvýšila se tak o 7,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2017 výše 28 449 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 8,8 % na 30 506 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2017 o 3 135 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 157 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 2. čtvrtletí 2017 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 349 Kč/měs) než v platové sféře (2 057 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 2. čtvrtletí 2017 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (16 323 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti" (11 061 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" (+15,7 %) a „administrativní a podpůrné činnosti" (+10,6 %). Nejnižší růst ve významně zastoupených odvětvích s alespoň 25 tisíci zaměstnanci byl v odvětví „vzdělávání" (+3,8 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětvích „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (+9,7 %) a „zdravotní a sociální péče" (+9,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 2. čtvrtletí 2017 mimořádné odměny 8,2 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 7,1 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 21,0 % mzdy) a „vzdělávání" (průměrně 12,6 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče" (průměrně 8,4 % platu) a „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (průměrně 7,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 2. čtvrtletí 2017 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 2. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 146,6 hodiny za měsíc a v platové sféře 149,1 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 2. čtvrtletí 2017 průměrně o 2,5 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 2. čtvrtletí 2017 ve mzdové sféře v odvětví „ostatní činnosti". Ve 2. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 0,4 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 2. čtvrtletím 2016. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala pokles odpracované doby. V platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „vzdělávání", kteří odpracovali o 9,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 2. čtvrtletí 2017 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,5 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství" (6,6 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související s odpady" (6,2 hodiny měsíčně) a „doprava a skladování" (5,3 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (4,7 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,2 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 2. čtvrtletí 2017 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 23,0 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,1 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) „těžba a dobývání" (26,6 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (21,9 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání" (23,0, resp. 17,0 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

9/25/2017