English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2013

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2013

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2013 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2013 výše 21 461 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 25 732 Kč, a zvýšila se tak o 1,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2013 výše 23 882 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně zaznamenal minimální pokles o 0,1 % na 25 367 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2013 o 2 421 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace opačná – ve sledovaném období byla průměrná mzda ve mzdové sféře o 365 Kč vyšší než průměrný plat v platové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2013 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 271 Kč) než v platové sféře (1 485 Kč).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou hrubou měsíční mzdu (plat) ve 3. Čtvrtletí 2013 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q. Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví (12 214 Kč). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd v odvětvích mzdové sféry byl vykázán v odvětvích vzdělávání (+4,6 %) a těžba a dobývání (+4,0 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětví stavebnictví (−1,7 %) a kulturní, zábavní a rekreační činnosti (−3,9 %). Odvětví vzdělávání v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 632 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců. Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán právě v odvětví vzdělávání (+0,9 %), pokles průměrného platu byl zaznamenán v odvětvích veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení a zdravotní a sociální péče (−0,7 %).

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2013 mimořádné odměny 4,4 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v odvětvích mzdové sféry byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětví vzdělávání (průměrně 8,7 % mzdy). Při srovnání odvětví v platové sféře byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětví zdravotní a sociální péče (průměrně 5,1 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2013 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2013 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 141,6 hodin za měsíc, a v platové sféře 122,5 hodin. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2013 průměrně o 19,1 hodin měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2013 u zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Ve 3. čtvrtletí 2013 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví 6,6 hodiny měsíčně navíc ve srovnání s 3. Čtvrtletím 2012. Největší pokles v počtu odpracovaných hodin nastal ve 3. čtvrtletí 2013 u zaměstnanců platové sféry v odvětví zdravotní a sociální péče, kteří odpracovali o 0,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z dále uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2013 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,4 hodin přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,8 hodin. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (10,7 hodin měsíčně) a těžba a dobývání (5,2 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (5,4 hodin měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,1 hodin měsíčně).

V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2013 vykázáno více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 30,2 hodin měsíčně, v platové sféře 44,6 hodin. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v rámci mzdové i platové sféry v odvětví vzdělávání (50,0, resp. 71,5 hodin měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví vzdělávání (47,4, resp. 67,0 hodin měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 3. čtvrtletí 2013 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/17/2013