English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2014

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2014

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2014 výše 21 867 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 26 113 Kč, a zvýšila se tak o 1,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2014 výše 24 516 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 2,1 % na 26 120 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2014 o 2 649 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Oproti tomu se průměrná mzda a průměrný plat v obou sférách téměř nelišily. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře pouze o 7 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2014 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 246 Kč/měs) než v platové sféře (1 604 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou hrubou měsíční mzdu (plat) ve 3. čtvrtletí 2014 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

     Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (10 952 Kč/měs) a informační a komunikační činnosti (10 170 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví zpracovatelský průmysl (+2,5 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětví těžba a dobývání ( 1,8 %). Odvětví vzdělávání v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 651 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (+4,0 %), jediný pokles byl zaznamenán v odvětví vzdělávání ( 0,4 %).

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2014 mimořádné odměny 4,7 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 5,1 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci významně zastoupených odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích vzdělávání (průměrně 8,6 % mzdy) a peněžnictví a pojišťovnictví (průměrně 7,3 % mzdy). Při porovnávání významně zastoupených odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (průměrně 6,0 % platu) a zdravotní a sociální péče (průměrně 5,8 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2014 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2014 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 143,2 hodiny za měsíc, a v platové sféře 123,5 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2014 průměrně o 19,7 hodin více než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2014 u zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětví zdravotní a sociální péče. Ve 3. čtvrtletí 2014 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví 3,7 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 3. čtvrtletím 2013. Téměř totožný nárůst zaznamenala ještě odvětví stavebnictví (+3,6 hodiny) a těžba a dobývání (+3,5 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví vzdělávání (+4,1 hodiny), největší pokles nastal v odvětví zdravotní a sociální péče, kteří odpracovali o 0,3 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V ostatních odvětvích platové sféry již k poklesu nedošlo.

     Z dále uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2014 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,5 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (10,8 hodiny měsíčně), těžba a dobývání (5,3 hodiny měsíčně) a zpracovatelský průmysl (4,7 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2014 vykázáno více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 29,2 hodiny měsíčně, v platové sféře 42,6 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví vzdělávání (mzdová sféra 49,3 hodiny měsíčně, platová sféra 67,5 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví vzdělávání (47,1, resp. 62,2 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za 3. čtvrtletí 2014 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/15/2014