English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2015

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2015

Komentář k výsledkům za 3. čtvrtletí 2015

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2015 výše 22 812 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2015 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 27 111 Kč, a zvýšila se tak o 3,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2015 výše 25 209 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 4,2 % na 27 181 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2015 o 2 397 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 70 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2015 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 299 Kč/měs) než v platové sféře (1 972 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2015 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 877 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (10 485 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „administrativní a podpůrné činnosti“ (+6,7 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“ (+6,7 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ ( 0,8 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 687 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+6,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2015 mimořádné odměny 4,3 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci významně zastoupených odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 8,2 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 7,0 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 5,1 % platu) a „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (průměrně 4,2 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2015 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 140,0 hodiny za měsíc, a v platové sféře 120,9 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2015 průměrně o 19,1 hodiny hodin více než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2015 u zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí“. Ve 3. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 5,0 hodiny měsíčně méně ve srovnání se 3. čtvrtletím 2014. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala taktéž pokles odpracované doby. I v platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) u zaměstnanců sekce „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“, kteří odpracovali o 3,7 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2015 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,7 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (10,4 hodiny měsíčně), „těžba a dobývání“ (5,7 hodiny měsíčně) a „doprava a skladování“ (5,1 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (4,8 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2015 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 32,0 hodiny měsíčně, v platové sféře 41,1 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 49,0 hodiny měsíčně, platová sféra 68,4 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (45,6, resp. 62,7 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2015 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/10/2015