English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2016

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2016

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2016 výše 23 965 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2016 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 28 311 Kč, a zvýšila se tak o 4,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2016 výše 26 204 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,4 % na 27 782 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2016 o 2 239 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Z hlediska průměrné mzdy byla situace jiná. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 529 Kč nižší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Z výše uvedeného vyplývá, že ve srovnání s platovou sférou existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2016 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 346 Kč/měs) než v platové sféře (1 578 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2016 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

     Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 645 Kč/měs) a “informační a komunikační činnosti“ (9 796 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+7,3 %) a “kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+6,2 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „těžba a dobývání“ (+0,6 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 660 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+6,0 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2016 mimořádné odměny 4,6 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,2 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 9,3 % mzdy) a “peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 8,5 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 5,4 % platu) a “veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (průměrně 4,4 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2016 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2016 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 136,7 hodiny za měsíc a v platové sféře 118,5 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2016 průměrně o 18,2 hodiny za měsíc více než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2016 ve mzdové sféře v odvětvích „stavebnictví“ a „těžba a dobývání“. Ve 3. čtvrtletí 2016 odpracovali zaměstnanci těchto odvětví v průměru o 5,3 hodiny měsíčně méně ve srovnání se 3. čtvrtletím 2015. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala taktéž pokles odpracované doby. Růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry pouze v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+0,2 hodiny). Všechna ostatní odvětví platové sféry zaznamenala pokles. Největší pokles nastal u zaměstnanců sekce „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“, kteří odpracovali o 3,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2016 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,6 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,6 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (11,3 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,5 hodiny měsíčně) a “stavebnictví“ (4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,0 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2016 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 34,5 hodiny měsíčně, v platové sféře 43,9 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 53,6 hodiny měsíčně, platová sféra 71,3 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (49,8, resp. 65,2 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2016 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/8/2016