English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2017

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2017 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdov�� sféře ve 3. čtvrtletí 2017 výše 25 626 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 30 066 Kč, a zvýšila se tak o 6,3 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2017 výše 28 958 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,8 % na 30 837 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2017 o 3 332 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 771 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2017 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (4 440 Kč/měs) než v platové sféře (1 879 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2017 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 652 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (10 012 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+10,4 %) a „zdravotní a sociální péče“ (+8,6 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (+2,6 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 516 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+10,8 %) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+10,5 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2017 mimořádné odměny 4,7 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,3 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 10,1 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 7,9 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán taktéž v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 5,1 % platu) a „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 4,6 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2017 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 134,0 hodiny za měsíc a v platové sféře 115,1 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2017 průměrně o 18,9 hodiny za měsíc více než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2017 ve mzdové sféře v odvětví „těžba a dobývání“. Ve 3. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 1,8 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 3. čtvrtletím 2016. Nárůst zaznamenala ještě odvětví „ostatní činnosti“ (+1,0 hodiny) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (+0,2 hodiny). Ostatní odvětví mzdové sféry vykázala pouze pokles. Nejvyšší pokles nastal v odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (-7,3 hodiny). V platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „vzdělávání“, kteří odpracovali o 4,5 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2017 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,6 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,8 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (9,5 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,7 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (5,6 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2017 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 34,5 hodiny měsíčně, v platové sféře 45,8 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 55,8 hodiny měsíčně, platová sféra 71,6 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (52,2, resp. 66,8 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2017 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/14/2017