English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2019

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2019

 Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním  systému  o průměrném  výdělku  (ISPV)  vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 výše 29 545 Kč.  Ve 3. čtvrtletí 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 34 894 Kč, a zvýšila se tak o 6,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 výše 36 047 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 7,8 % na 37 457 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 o 6 502 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 2 563 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem)   v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2019 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 349 Kč/měs) než v platové sféře (1 410 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2019 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán  ve mzdové  sféře  v odvětvích  „informační  a komunikační  činnosti" (12 797 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (11 826 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví (s alespoň 20 tisíci  zaměstnanci) „peněžnictví a pojišťovnictví" (+9,0 %) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+8,9 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „ostatní činnosti" (+3,4 %). Odvětví „vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 1 228 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání" (+12,5 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2019 mimořádné odměny 4,3 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 4,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání" (průměrně 9,6% mzdy)  a „peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 7,7 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň  25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče" (průměrně 4,5 % platu) a „vzdělávání" (průměrně 4,1 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2019 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2019 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 137,8 hodiny za měsíc a v platové sféře  120,1 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2019 průměrně  o 17,7 hodiny za měsíc více než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2019 ve mzdové sféře v odvětví (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) „peněžnictví a pojišťovnictví". Ve 3. čtvrtletí 2019 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 5,6 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 3. čtvrtletím 2018. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „stavebnictví" (+4,7 hodiny) a „profesní, vědecké a technické činnosti" (+4,2 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní  a rekreační činnosti" (+6,5 hodiny).

     Z uvedených tabulek rovněž  vyplývá,  že zaměstnanci  mzdové  sféry  odpracovali ve 3. čtvrtletí 2019 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,2 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,2 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství" (8,7 hodiny měsíčně), „doprava a skladování" (5,8 hodiny měsíčně) a „těžba a dobývání" (5,2 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (6,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci  v odvětví „vzdělávání" (0,2 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2019 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 33,4 hodiny měsíčně, v platové sféře 50,2 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání" (mzdová sféra 52,3 hodiny měsíčně, platová sféra 80,5 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání" (48,7, resp. 75,1 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2019 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/16/2019