English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2020

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2020

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2020 výše 31 073 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 36 582 Kč, a zvýšila se tak o 3,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2020 výše 39 512 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 9,0 % na 40 961 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2020 o 8 439 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 4 379 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2020 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 509 Kč/měs) než v platové sféře (1 449 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2020 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (12 892 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 226 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+9,9 %) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (+9,6 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (-1,5 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 1 381 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+12,5 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2020 mimořádné odměny 4,4 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 6,2 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 10,0 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 6,6 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 9,1 % platu) a „vzdělávání“ (průměrně 5,4 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2020 ukazují tabulky MZS T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 134,7 hodiny měsíčně a v platové sféře 117,2 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2020 průměrně o 17,5 hodiny měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

     Ve většině odvětví mzdové sféry došlo k meziročnímu poklesu odpracované doby. Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2020 ve mzdové sféře v odvětví „těžba a dobývání“. Ve 3. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 12,5 hodiny měsíčně méně ve srovnání se 3. čtvrtletím 2019. Významný pokles zaznamenalo taktéž odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (-8,9 hodiny měsíčně). V platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“, kteří odpracovali o 4,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2020 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,0 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,0 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (9,0 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,7 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,7 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (6,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,2 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2020 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 36,3 hodiny měsíčně, v platové sféře 53,1 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 55,4 hodiny měsíčně, platová sféra 80,6 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (51,3, resp. 74,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2020 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/11/2020