English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2023

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2023

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2023 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2023 vý��e 37 643 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 44 383 Kč, a zvýšila se tak o 6,5 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2023 výše 43 986 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,3 % na 46 136 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2023 o 6 343 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 753 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2023 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 740 Kč/měs) než v platové sféře (2 150 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2023 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (17 453 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (13 191 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla“ (+13,3 %) a „informační a komunikační činnosti“ (+9,0 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „ostatní činnosti“ (+2,3 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 634 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+7,1 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2023 mimořádné odměny 4,4 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 5,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (průměrně 7,8 % mzdy) a „vzdělávání“ (průměrně 7,4 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 6,2 % platu) a „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 6,0 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2023 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 131,8 hodiny měsíčně a v platové sféře 114,5 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2023 průměrně o 17,3 hodiny měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2023 ve mzdové sféře v odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“. Ve 3. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 1,6 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 3. čtvrtletím 2022. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+1,1 hodiny měsíčně) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+0,7 hodiny měsíčně). Ve většině odvětví však došlo k poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin, nejvíce pak v odvětví „ostatní činnosti“ (-4,4 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (+0,8 hodiny měsíčně). Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „vzdělávání“, kteří odpracovali o 3,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. K meziročnímu poklesu došlo ještě v odvětví platové sféry „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ o 1,3 hodiny měsíčně a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 1,2 hodiny měsíčně.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2023 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,8 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,1 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (7,9 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,8 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,3 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (6,4 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2023 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 38,2 hodiny měsíčně, v platové sféře 53,0 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 58,3 hodiny měsíčně, platová sféra 80,7 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (54,9, resp. 73,8 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

12/15/2023