English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2014

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2014

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2014 výše 23 209 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 28 244 Kč, a zvýšila se tak o 2,2 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2014 výše 26 552 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 4,7 % na 28 518 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2014 o 3 343 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 274 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2014 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 035 Kč/měs) než v platové sféře (1 966 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou hrubou měsíční mzdu (plat) ve 4. čtvrtletí 2014 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q. 

Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví (12 454 Kč/měs) a informační a komunikační činnosti (9 931 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví zdravotní a sociální péče (+4,5 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětví těžba a dobývání ( 5,9 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení (+5,4 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2014 mimořádné odměny 9,4 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 13,4 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci významně zastoupených odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích vzdělávání (průměrně 23,0 % mzdy) a zásobování vodou, činnosti související s odpady (průměrně 14,6 % mzdy). Při porovnávání významně zastoupených odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích vzdělávání (průměrně 16,5 % platu) a kulturní, zábavní a rekreační činnosti (průměrně 13,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2014 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2014 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře 141,6 hodiny za měsíc, a v platové sféře 143,8 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2014 průměrně o 2,2 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2014 u zaměstnanců ve mzdové sféře v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Ve 4. čtvrtletí 2014 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví 1,3 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2013. V ostatních odvětvích došlo ke stagnaci nebo poklesu počtu odpracovaných hodin. Největší pokles zaznamenala odvětví administrativní a podpůrné činnosti ( 5,5 hodiny) a obchod, opravy motorových vozidel ( 4,8 hodiny). Pokles zaznamenala také všechna odvětví platové sféry. Největší pokles v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců odvětví vzdělávání, kteří odpracovali o 4,3 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z dále uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2014 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,7 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (8,3 hodiny měsíčně) a těžba a dobývání (5,4 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (4,7 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2014 vykázáno méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila neodpracovaná doba 29,8 hodiny měsíčně, v platové sféře 20,8 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin mezi významně zastoupenými odvětvími (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) bylo vykázáno v odvětví těžba a dobývání (35,7 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové sféře v odvětví těžba a dobývání (26,9 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2014 a za rok 2014 ve Mzdové a Platové sféře naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/26/2015