English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2015

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2015

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2015 výše 24 081 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2015 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 29 317 Kč, a zvýšila se tak o 4,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2015 výše 27 644 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,7 % na 29 606 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2015 o 3 563 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 289 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2015 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 236 Kč/měs) než v platové sféře (1 962 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2015 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

     Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (12 536 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (9 933 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+7,8 %), „administrativní a podpůrné činnosti“ a „činnosti v oblasti nemovitostí“ (shodně +7,0 %).

     Z hlediska odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+7,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2015 mimořádné odměny 9,5 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 12,7 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci významně zastoupených odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 25,8 % mzdy) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (průměrně 15,4 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 14,8 % platu) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (průměrně 14,4 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2015 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 142,2 hodiny za měsíc, a v platové sféře 143,7 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2015 průměrně o 1,5 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2015 ve mzdové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“. Ve 4. čtvrtletí 2015 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 1,2 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2014. Téměř totožný nárůst zaznamenala ještě odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (+1,1 hodiny) a „doprava a skladování“ (+0,8 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+2,1 hodiny). Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“, kteří odpracovali o 0,6 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. K meziročnímu poklesu došlo ještě v odvětví platové sféry „zdravotní a sociální péče“ o 0,1 hodiny.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2015 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,6 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,7 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (5,8 hodiny měsíčně), „těžba a dobývání“ (5,2 hodiny měsíčně) a „doprava a skladování“ (5,2 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,0 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2015 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 30,0 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,1 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) „těžba a dobývání“ (+35,7 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (+23,4 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (32,1, resp. 20,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance, apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2015 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/23/2016