English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2017

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2017

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2017 výše 27 376 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 32 529 Kč, a zvýšila se tak o 7,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2017 výše 32 972 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 10,3 % na 34 943 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2017 o 5 596 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 2 414 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2017 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 153 Kč/měs) než v platové sféře (1 971 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2017 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS M6q.

     Z tabulek MZS M6q a PLS M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 422 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti“ (10 259 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „těžba a dobývání“ (+11,3 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“ (+9,2 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (+4,2 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 136 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+18,2 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2017 mimořádné odměny 9,7 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 14,4 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 26,8 % mzdy) a „těžba a dobývání“ (průměrně 18,9 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (průměrně 17,7 % platu) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (průměrně 17,3 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2017 ukazují tabulky MZS T6q a PLS T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 142,5 hodiny za měsíc a v platové sféře 144,1 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2017 průměrně o 1,6 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2017 ve mzdové sféře v odvětví „vzdělávání“. Ve 4. čtvrtletí 2017 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 5,2 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2016. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „stavebnictví“ (+3,6 hodiny) a odvětví „profesní, vědecké a technické činnosti“ a „činnosti v oblasti nemovitostí“ (obě +2,4 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „vzdělávání“ (+3,6 hodiny). V ostatních odvětvích platové sféry k poklesu nedošlo.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2017 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,6 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,8 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (6,3 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (6,0 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (5,2 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (5,9 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,2 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2017 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 28,0 hodiny měsíčně, v platové sféře 19,0 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví (s alespoň 20 tisíci zaměstnanci) „těžba a dobývání“ (33,0 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (25,9 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře opět v odvětví (s alespoň 20 tisíci zaměstnanci) „těžba a dobývání“ (24,2 hodiny měsíčně) a v platové sféře opět v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (22,4 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2017 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/23/2018