English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 29 506 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 35 040 Kč, a zvýšila se tak o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 35 097 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,0 % na 37 035 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 o 5 591 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 995 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2018 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 534 Kč/měs) než v platové sféře (1 938 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2018 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví" (12 165 Kč/měs) a „informační a komunikační činnosti" (11 096 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „vzdělávání" (+11,3 %), „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" a „ubytování, stravování a pohostinství" (shodně +8,6 %). Odvětví „vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 257 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče" (+8,1 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2018 mimořádné odměny 9,6 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 12,9 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání" (průměrně 26,5 % mzdy) a „těžba a dobývání" (průměrně 15,8 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (průměrně 16,0 % platu) a „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (průměrně 15,5 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2018 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 143,4 hodiny za měsíc a v platové sféře 145,6 hodiny. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2018 průměrně o 2,2 hodiny méně než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2018 ve mzdové sféře v odvětví „stavebnictví". Ve 4. čtvrtletí 2018 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 4,3 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2017. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „zdravotní a sociální péče" (+3,5 hodiny) a „informační a komunikační činnosti" (+3,2 hodiny). Nejvyšší pokles zaznamenalo odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství" (-1,2 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+2,2 hodiny). V žádném odvětví platové sféry k poklesu nedošlo.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2018 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,4 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,1 hodiny přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování" (6,5 hodiny měsíčně), „zemědělství, lesnictví a rybářství" (5,2 hodiny měsíčně) a „těžba a dobývání" (4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (5,9 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,2 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2018 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 29,1 hodiny měsíčně, v platové sféře 20,0 hodiny. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „těžba a dobývání" (35,5 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (26,8 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) opět v odvětví „těžba a dobývání" (25,3 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (23,1 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2018 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/21/2019