English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2020

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2020

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 výše 33 234 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 39 818 Kč, a zvýšila se tak o 6,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 výše 43 781 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 14,1 % na 47 418 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 o 10 547 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 7 600 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2020 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 584 Kč/měs) než v platové sféře (3 637 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2020 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (12 578 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 856 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (+34,9 %) a „administrativní a podpůrné činnosti“ (+9,7 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětvích „činnosti v oblasti nemovitostí“ (-4,1 %) „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (-2,9 %) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (-1,4 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětvích „zdravotní a sociální péče“ (+33,5 %) a „vzdělávání“ (+14,6 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2020 mimořádné odměny 9,2 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 21,1 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 25,0 % mzdy) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (průměrně 14,0 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 29,2 % platu) a „zdravotní a sociální péče“ (průměrně 25,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2020 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 131,4 hodiny měsíčně za měsíc a v platové sféře 134,9 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2020 průměrně o 3,5 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2020 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“. Ve 4. čtvrtletí 2020 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 54,8 hodiny měsíčně méně ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019. Všechna ostatní odvětví mzdové sféry zaznamenala taktéž pokles odpracované doby. I v platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“, kteří odpracovali o 12,2 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2020 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,4 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,9 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (6,8 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,9 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ a „zpracovatelský průmysl“ (shodně 4,6 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (6,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2020 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 38,3 hodiny měsíčně, v platové sféře 31,4 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (63,3 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (39,6 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno opět ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (57,7 hodiny měsíčně) a v platové sféře opět v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (32,8 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje ukázat vliv epidemie COVID-19 na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

Ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí meziročně poklesl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 162,9 tisíc (o 5,2 %) a v platové sféře o 0,6 tisíc (o 0,1 %) zaměstnanců.

Zatímco pokles průměrné měsíční odpracované doby byl v obou sférách podobný, ve mzdové sféře se průměrná odpracovaná doba snížila o 7,9 hodin za měsíc (o 5,6 %) a v platové sféře o 7,6 hodin za měsíc (o 5,3 %), nárůst průměrné měsíční neodpracované doby byl výraznější v platové sféře. V platové sféře se zvýšila průměrná neodpracovaná doba o 8,9 hodin za měsíc (o 39,2 %) a ve mzdové sféře o 6,8 hodin za měsíc (o 21,5 %).

Napříč odvětvími se epidemie projevovala různě v závislosti na vládních opatřeních, která se ve mzdové sféře dotkla především odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ se meziročně snížil počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 24,9 tisíc (o 22,5 %) a v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 3,2 tisíc (o 13,8 %). Z hlediska průměrné odpracované doby nastal nejvyšší pokles rovněž v těchto dvou odvětvích, konkrétně v „ubytování, stravování a pohostinství“ se snížila průměrná odpracovaná doba o 54,8 hodin za měsíc (o 39,7 %) a v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ o 44,3 hodiny za měsíc (o 30,9 %). Nejvyšší nárůst průměrné neodpracované doby byl v odvětvích „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“, o 39,3 hodiny za měsíc (o 163,2 %) a „ubytování, stravování a pohostinství“, o 33,2 hodiny za měsíc (o 122,9 %).

V platové sféře se v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ snížil počet zaměstnanců o 0,3 tisíc (o 1,2 %), průměrná odpracovaná doba se snížila o 12,2 hodiny za měsíc (o 8,3 %) a průměrná neodpracovaná doba se zvýšila o 13 hodin za měsíc (o 67,4 %).

V platové sféře se epidemie nejvíce projevila v nárůstu průměrných měsíčních prémií a odměn v odvětví „zdravotní a sociální péče“. V tomto odvětví meziročně vzrostly průměrné prémie a odměny o 10 800 Kč za měsíc (o 243,3 %). Podíl prémií a odměn meziročně vzrostl o 15,8procentního bodu z 10,1 % na 25,9 % z hrubé měsíční mzdy. Pro srovnání ve mzdové sféře v odvětví „zdravotní a sociální péče“ se zvýšily průměrné prémie a odměny o 4 074 Kč za měsíc (o 188,7 %) a podíl prémií a odměn meziročně vzrostl o 6,8procentního bodu z 6,0 % na 12,8 % z hrubé měsíční mzdy.

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2020 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/26/2021