English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2021

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2021

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2021 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2021 výše 35 128 Kč.

Ve 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 41 940 Kč, a zvýšila se tak o 4,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2021 výše 44 130 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 0,1 % na 47 480 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2021 o 9 002 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 5 540 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2021 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (6 812 Kč/měs) než v platové sféře (3 350 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2021 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti" (14 257 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (13 541 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí" (+19,8 %) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+10,3 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „zdravotní a sociální péče" (-9,7 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání" (+6,9 %), jediný pokles byl zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče" (-10,4 %).

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2021 mimořádné odměny 9,8 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 18,6 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání" (průměrně 23,3 % mzdy) a „těžba a dobývání" (průměrně 15,9 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání" (průměrně 30,2 % platu) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (průměrně 16,1 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2021 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 135,6 hodiny měsíčně za měsíc a v platové sféře 137,2 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2021 průměrně o 1,6 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2021 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství". Ve 4. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 49,1 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020. Podobně vysoký nárůst zaznamenalo ještě odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+40,6 hodiny měsíčně). Pokles zaznamenalo pouze odvětví „zpracovatelský průmysl" (-1,0 hodiny měsíčně). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (+7,7 hodiny měsíčně). V žádném odvětví platové sféry k poklesu nedošlo.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2021 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném obd obí odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,1 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,0 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování" (6,4 hodiny měsíčně), „zemědělství, lesnictví a rybářství" (6,3 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady" (4,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (6,4 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2021 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 38,2 hodiny měsíčně, v platové sféře 27,6 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" (56,0 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (34,6 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" (41,4 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (28,5 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje sledovat vliv epidemie COVID-19 na platy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

Epidemie COVID-19 nadále pokračovala i ve 4. čtvrtletí 2021. Ve srovnání se 4. čtvrtletí 2020 nastala výrazná změna v nárůstu odpracované doby v nejvíce zasažených odvětvích, kterými jsou „ubytování, stravování a pohostinství" a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti". V obou odvětvích se odpracovaná doba již přiblížila k úrovni, která byla v těchto odvětvích před epidemií.

Ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 20,8 tisíc (+0,7 %), ale stále výrazně zaostává za 4. čtvrtletím 2019. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství" je zaměstnáno stále výrazně méně lidí, než tomu bylo ve 4. čtvrtletí 2019 (-19,2 %, -21,3 tisíc). V odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" je rovněž méně zaměstnanců ve srovnání s dobou před epidemií (-11,5 %, -2,7 tisíc).

V platové sféře ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 14,5 tisíc (+2,0 %) a převýšil tak i počet zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2019 (+1,8 %, +12,9 tisíc).

Výsledky šetření za 4. čtvrtletí 2021 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

3/25/2022