English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2023

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2023

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2023 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2023 výše 40 061 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 47 797 Kč, a zvýšila se tak o 5,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2023 výše 47 845 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 4,1 % na 51 298 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2023 o 7 784 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 3 501 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 4. čtvrtletí 2023 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (7 736 Kč/měs) než v platové sféře (3 453 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 4. čtvrtletí 2023 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (16 441 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (13 776 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „těžba a dobývání“ (+9,2 %) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (+8,9 %), nejnižší růst byl vykázán v odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (1,0 %).

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání“ (+5,0 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 4. čtvrtletí 2023 mimořádné odměny 9,8 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 18,2 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 21,1 % mzdy) a „těžba a dobývání“ (průměrně 19,2 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „vzdělávání“ (průměrně 28,6 % platu) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (průměrně 16,8 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 4. čtvrtletí 2023 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 4. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 138,0 hodiny měsíčně a v platové sféře 140,6 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 4. čtvrtletí 2023 průměrně o 2,6 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 4. čtvrtletí 2023 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“. Ve 4. čtvrtletí 2023 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 5,2 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 4. čtvrtletím 2022. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+4,9 hodiny měsíčně) a „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (+3,4 hodiny měsíčně). Mírný pokles se objevil pouze u odvětví „těžba a dobývání“ ( 0,4 hodiny měsíčně). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví „vzdělávání“ (+2,7 hodiny měsíčně).

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 4. čtvrtletí 2023 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,8 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,0 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování“ (6,1 hodiny měsíčně), „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (5,2 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (6,2 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo ve 4. čtvrtletí 2023 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 32,2 hodiny měsíčně, v platové sféře 22,4 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětvích (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) „těžba a dobývání“ a „administrativní a podpůrné činnosti“ (shodně 36,7 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (30,2 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 10 tisíci zaměstnanci) v odvětví „peněžnictví a pojišťovnictví“ (26,9 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (25,0 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

3/28/2024