English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2012

Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v roce 2012 rostly výdělky ve mzdové i platové sféře stejným tempem. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v roce 2012 výše 21 615 Kč, a zvýšil se tak o 1,8 % oproti předchozímu roku 2011. Medián hrubého měsíčního platu se ve sledovaném období meziročně zvýšil také o 1,8 % na 24 261 Kč.

Charakteristickým rozdílem mezi mzdovou a platovou sférou je značně vyšší medián v platové sféře a naopak vyšší průměr v mzdové sféře (26 212 Kč/měsíc) než průměr v platové sféře (25 767 Kč/měsíc). Obě sféry se významně liší  ve struktuře zaměstnanců podle vzdělání. V platové sféře dosahuje střední vzdělání s maturitou až vysokoškolské vzdělání 81% zaměstnanců, zatímco ve mzdové sféře ve stejných vzdělanostních kategoriích jen 51% zaměstnanců. Mzdová a platová sféra se liší i ve struktuře průměrného měsíčního výdělku. Odměny a příplatky tvoří přibližně pětinu výdělku ve mzdové i platové sféře. Odměny v platové sféře jsou však přibližně třikrát menší než příplatky, ve mzdové sféře jsou naopak odměny více než třikrát větší než příplatky.

V roce 2012 vzrostly více výdělky žen než výdělky mužů. Medián hrubé měsíční mzdy žen ve mzdové sféře dosáhl hodnoty 18 841 Kč/měsíc (zvýšení o 2,3%), medián mzdy mužů má hodnotu 23 480 Kč/měsíc (zvýšení o 1,4%). V platové sféře byl medián platu žen 23 440 Kč/měsíc (zvýšení o 2,6% oproti roku 2011), medián platu mužů v roce 2012 je 26 264 Kč/měsíc (zvýšení jen o 1%). Vyšší meziroční index výdělku žen ukazují výsledky šetření téměř ve všech věkových kategoriích.

Z pohledu sekcí ekonomických činností (klasifikace CZ-NACE) mzdové sféry pozorujeme standardně výrazně nejvyšší úroveň mezd v odvětvích Peněžnictví a pojišťovnictví, Informační a komunikační činnosti a v odvětví Výroba  a rozvod elektřiny, plynu, tepla. Nejvyšší úrovně 37 450,- Kč/měsíc  dosáhl v roce 2012 medián v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví, jen o 249 Kč byl nižší medián v odvětví Informačních a komunikačních činností. Výraznější rozdíl (4 757 Kč) je vidět na průměru těchto dvou odvětví na čele žebříčku měsíčních hrubých mezd.

Srovnání mzdové a platové sféry na úrovni hlavních tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO přináší následující graf. Největší rozdíl mediánů je vidět v hlavní třídě Specialisté. Pohled na nižší úroveň tříd ukazuje, že pouze ve třídě 22 Specialisté v oblasti zdravotnictví je vyšší medián v platové sféře než medián stejné třídy v mzdové sféře. Ve všech ostatních třídách hlavní třídy 2 je medián vyšší ve mzdové sféře, výrazně vyšší mzdy byly zjištěny ve třídě 25 Specialisté v oblasti ICT než platy v téže třídě platové sféry.

Graf: Medián hrubé měsíční mzdy/platu podle hlavních tříd zaměstnání v roce 2012.
 
Zdroj:     ISPV.

S vývojem mezd úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. V roce 2012 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře průměrně 149,2 hodin za měsíc, v platové sféře 146,2 hodin.

Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně 3,3 hodin přesčas. Z hlediska jednotlivých odvětví odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (8,1 hodin měsíčně) a těžby a dobývání (5,2 hodin měsíčně). V platové sféře odpracovali zaměstnanci v roce 2012 průměrně 1,8 hodin přesčas. V rámci početněji zastoupených odvětví odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (5,1 hodin měsíčně).

Výsledky šetření za mzdovou a platovou sféru za rok 2012 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální

3/29/2013