English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2021

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2021

Odměňování ve mzdové a platové sféře

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2021 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2021 výše 31 549 Kč. V 1. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 38 625 Kč, a zvýšila se tak o 4,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2021 výše 36 996 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 5,2 % na 39 782 Kč.

Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2021 o 5 447 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 1 157 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. V 1. čtvrtletí 2021 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (7 076 Kč/měs) než v platové sféře (2 786 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) v 1. čtvrtletí 2021 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti" (17 491 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (16 827 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí" (+14,6 %) a „zdravotní a sociální péče" (+13,7 %), nejvyšší pokles byl vykázán v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (-7,3 %). Odvětví „vzdělávání" v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 264 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „zdravotní a sociální péče" (+12,0 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily v 1. čtvrtletí 2021 mimořádné odměny 7,6 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 3,6 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla" (průměrně 21,2 % mzdy) a „peněžnictví a pojišťovnictví" (průměrně 18,3 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „zdravotní a sociální péče" (průměrně 6,3 % platu) a „vzdělávání" (průměrně 2,9 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře v 1. čtvrtletí 2021 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že v 1. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 136,1 hodiny měsíčně a v platové sféře 144,2 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali v 1. čtvrtletí 2021 průměrně o 8,1 hodiny měsíčně méně než zaměstnanci v platové sféře.

Meziroční srovnání odpracované a neodpracované doby významně ovlivnila epidemie COVID-19 a vládní nařízení související s bojem proti šíření nákazy.

Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu poklesu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo v 1. čtvrtletí 2021 ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství". V 1. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 65,4 hodiny měsíčně méně ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020. K podobně významnému propadu došlo ještě v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (-61,6 hodiny měsíčně). Všechna ostatní odvětví mzdové sféry, s výjimkou „těžba a dobývání" (+1,0 hodiny měsíčně), zaznamenala taktéž pokles odpracované doby. I v platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekce „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení", kteří odpracovali o 7,3 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali v 1. čtvrtletí 2021 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 2,8 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 1,5 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „doprava a skladování" (5,2 hodiny měsíčně), „zásobování vodou, činnosti související s odpady" a „zemědělství, lesnictví a rybářství" (shodně 4,6 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče" (4,6 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání" (0,1 hodiny měsíčně).

V platové sféře bylo v 1. čtvrtletí 2021 vykázáno v průměru méně neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 30,2 hodiny měsíčně, v platové sféře 21,8 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (77,7 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (27,2 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo vykázáno ve mzdové sféře v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" (66,2 hodiny měsíčně) a v platové sféře v odvětví „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení" (19,6 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

Informační systém o průměrném výdělku umožňuje sledovat vliv epidemie COVID-19 na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

První „jarní vlna" epidemie COVID-19 začala na konci 1. čtvrtletí 2020. Oproti tomu celé 1. čtvrtletí 2021 bylo poznamenáno další vlnou epidemie, která v závislosti na vládních nařízeních nejvíce zasáhla odvětví „ubytování, stravování a pohostinství", „kulturní, zábavní a rekreační činnosti", „ostatní činnosti" a „obchod, opravy motorových vozidel". V těchto odvětvích se výrazněji, než v jiných meziročně snížila odpracovaná doba a vzrostla neodpracovaná doba.

Ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí meziročně poklesl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 115,4 tisíc (o 3,9 %) a v platové sféře se naopak zvýšil o 1,6 tisíc (o 0,2 %) zaměstnanců. Ve mzdové sféře se snížil počet zaměstnanců ve všech odvětvích s výjimkou odvětví „stavebnictví" a „informační a komunikační činnosti". V odvětvích nejvíce zasaženými dopady vládních nařízení byl zaznamenán pokles počtu zaměstnanců o 14,6 % (o 14,2 tisíc) v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství", o 6,2 % (2,7 tisíc) v odvětví „ostatní činnosti", o 5,0 % (o 1,1 tisíc) v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" a v odvětví „obchod, opravy motorových vozidel" o 2,8 % (o 12,8 tisíc).

V platové sféře se v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti" snížil počet zaměstnanců o 2,1 % (o 0,5 tisíc).

Výsledky šetření za 1. čtvrtletí 2021 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

6/24/2021