English / Česky
ISPV aktuálně  > Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2021

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2021

Odměňování ve mzdové a platové sféře

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2021 výše 33 108 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 39 003 Kč, a zvýšila se tak o 6,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2021 výše 41 702 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 4,7 % na 43 341 Kč.

     Medián hrubého měsíčního platu byl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2021 o 8 594 Kč vyšší než medián hrubé měsíční mzdy ve mzdové sféře. Ve sledovaném období byl průměrný měsíční plat v platové sféře o 4 338 Kč vyšší než průměrná měsíční mzda ve mzdové sféře. Ve mzdové sféře existují větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Tuto skutečnost potvrzuje i rozdíl mezi mediánem hrubé měsíční mzdy (platu) a průměrnou mzdou (platem) v jednotlivých sférách. Ve 3. čtvrtletí 2021 byl rozdíl mezi průměrem a mediánem mzdy vyšší ve mzdové sféře (5 895 Kč/měs) než v platové sféře (1 639 Kč/měs).

Mzdy a platy podle odvětví

     Medián a průměr hrubé měsíční mzdy (platu) ve 3. čtvrtletí 2021 v jednotlivých odvětvích ukazují tabulky ČR-M6q, MZS-M6q a PLS-M6q.

     Z tabulek MZS-M6q a PLS-M6q je patrné, že nejvyšší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl zaznamenán ve mzdové sféře v odvětvích „informační a komunikační činnosti“ (14 143 Kč/měs) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (11 914 Kč/měs). Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd mzdové sféry byl vykázán v odvětví „činnosti v oblasti nemovitostí“ (+13,2 %) a „zdravotní a sociální péče“ (+11,2 %), pokles byl vykázán pouze v odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ ( 1,3 %). Odvětví „vzdělávání“ v platové sféře je jediným odvětvím, které vykazuje vyšší medián než průměr hrubého měsíčního platu (ve sledovaném období o 1 445 Kč). Tato skutečnost souvisí se strukturou zaměstnanců v tomto odvětví, kdy většinu tvoří kvalifikovaní vysokoškolsky vzdělaní pedagogičtí pracovníci, kteří mají plat vyšší než zbývající část zaměstnanců.

     Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst průměrných platů zaznamenán v odvětví „vzdělávání“ (+8,3 %), pokles nebyl zaznamenán v žádném odvětví.

Mimořádné odměny

     Z hlediska podílu mimořádných odměn na mzdě a platu ukazují aktuální výsledky šetření, že ve mzdové sféře tvořily ve 3. čtvrtletí 2021 mimořádné odměny 4,5 % průměrné mzdy, zatímco v platové sféře 6,0 % průměrného platu. Nejvyšší podíl mimořádných odměn v rámci odvětví mzdové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl ve sledovaném období zaznamenán v odvětvích „peněžnictví a pojišťovnictví“ (průměrně 7,9 % mzdy) a „vzdělávání“ (průměrně 7,3 % mzdy). Při porovnávání odvětví platové sféry (s alespoň 25 tisíci zaměstnanci) byl nejvyšší podíl mimořádných odměn na průměrném platu vykázán v odvětvích „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (průměrně 6,7 % platu) a „vzdělávání“ (průměrně 5,7 % platu).

Odpracovaná doba a přesčasy podle odvětví

     S vývojem mezd a platů úzce souvisí i vývoj odpracované, příp. neodpracované doby. Vývoj odpracované doby ve mzdové a platové sféře ve 3. čtvrtletí 2021 ukazují tabulky MZS-T6q a PLS-T6q. Z těchto tabulek je zřejmé, že ve 3. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci ve mzdové sféře v průměru 133,2 hodiny měsíčně a v platové sféře 115,4 hodiny měsíčně. Zaměstnanci ve mzdové sféře odpracovali ve 3. čtvrtletí 2021 průměrně o 17,8 hodiny měsíčně více než zaměstnanci v platové sféře.

     Z hlediska relativních změn počtu odpracovaných hodin bylo zjištěno, že k největšímu meziročnímu nárůstu průměrného počtu odpracovaných hodin došlo ve 3. čtvrtletí 2021 ve mzdové sféře v odvětví „těžba a dobývání“. Ve 3. čtvrtletí 2021 odpracovali zaměstnanci tohoto odvětví v průměru o 9,8 hodiny měsíčně navíc ve srovnání se 3. čtvrtletím 2020. Nižší nárůst zaznamenala odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ (+8,3 hodiny měsíčně) a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ (+4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře došlo ve všech odvětvích k poklesu odpracované doby. Největší pokles nastal v rámci odvětví platové sféry u zaměstnanců sekcí „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ a „zdravotní a sociální péče“, kteří odpracovali shodně o 2,5 hodiny měsíčně méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

     Z uvedených tabulek rovněž vyplývá, že zaměstnanci mzdové sféry odpracovali ve 3. čtvrtletí 2021 více hodin přesčas než zaměstnanci platové sféry. Ve sledovaném období odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,0 hodiny měsíčně přesčas, zaměstnanci platové sféry 2,0 hodiny měsíčně přesčas. Ve mzdové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci odvětví „zemědělství, lesnictví a rybářství“ (9,0 hodiny měsíčně), „doprava a skladování“ (5,6 hodiny měsíčně) a „zásobování vodou, činnosti související s odpady“ (4,8 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví „zdravotní a sociální péče“ (6,9 hodiny měsíčně). Nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví „vzdělávání“ (0,1 hodiny měsíčně).

     V platové sféře bylo ve 3. čtvrtletí 2021 vykázáno v průměru více neodpracovaných hodin než ve mzdové sféře. Celkový počet neodpracovaných hodin zahrnuje hodiny neodpracované z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, překážek v práci, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny atd. Ve mzdové sféře činila průměrná neodpracovaná doba 40,7 hodiny měsíčně, v platové sféře 55,9 hodiny měsíčně. Nejvíce neodpracovaných hodin bylo vykázáno v obou sférách v odvětví „vzdělávání“ (mzdová sféra 60,5 hodiny měsíčně, platová sféra 82,5 hodiny měsíčně). Nejvíce neodpracovaných hodin, za které náležela zaměstnancům náhrada mzdy, bylo taktéž vykázáno ve mzdové i platové sféře v odvětví „vzdělávání“ (57,0, resp. 75,0 hodiny měsíčně). Jedná se o neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny, důležitých překážek na straně zaměstnance apod. Nejsou zde zahrnuty hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny.

Vliv epidemie COVID-19 v datech ISPV

     Informační systém o průměrném výdělku umožňuje sledovat vliv epidemie COVID-19 na mzdy, odpracovanou a neodpracovanou dobu a počet zaměstnanců.

     Epidemie COVID-19 nadále pokračovala i ve 3. čtvrtletí 2021. Ve srovnání se 3. čtvrtletí 2020 nastala výraznější změna v nárůstu odpracované doby v nejvíce zasažených odvětvích, kterými jsou „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“. Ve mzdové sféře v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ se odpracovaná doba již vrátila na podobnou úroveň, jaká byla v tomto odvětví před epidemií. V odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ průměrná odpracovaná doba na jednoho zaměstnance dokonce převýšila i 3. čtvrtletí 2019.

     Ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 31,0 tisíc (+1,0 %), ale i nadále výrazně zaostává za 3. čtvrtletím 2019. V odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ je zaměstnáno stále podstatně méně lidí, než tomu bylo ve 3. čtvrtletí 2019 (-19,5 %, -21,5 tisíc). V odvětví „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ je rovněž méně zaměstnanců ve srovnání s dobou před epidemií ( 8,6 %, -1,9 tisíc).

     V platové sféře ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl počet zaměstnanců (přepočtený podle placených měsíců) o 9,5 tisíc (+1,4 %). Z hlediska jednotlivých odvětví platové sféry byl nejvyšší meziroční nárůst počtu zaměstnanců zaznamenán v odvětvích „vzdělávání“ (+2,6 %, +5,7 tisíc) a „zdravotní a sociální péče“ (+1,7 %, +2,4 tisíc).

Výsledky šetření za 3. čtvrtletí 2021 naleznete v sekci Výsledky šetření › Aktuální.

12/13/2021