English / Česky
O ISPV  > >Historie

Historie šetření ISPV

Na počátku devadesátých let vznikla potřeba sledování vývoje mzdové úrovně jednotlivých profesí, čímž by byla vhodně doplněna tehdejší statistika mezd. Po dohodě s vrcholovými zaměstnavatelskými a odborovými orgány České republiky se podařilo Ministerstvu práce a sociálních věcí koncipovat principy a poslání Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV). Na vývoji systému se podílel Český statistický úřad (ČSÚ) a zástupci vědecké sféry. V současné době je ISPV jediným oficiálním zdrojem informací o výdělkové úrovni jednotlivých zaměstnání v České republice zjišťovaných na základě výdělku jednotlivců. Pro zjišťování struktury mezd zaměstnanců využívá výsledky šetření ISPV mj. i ČSÚ a Eurostat.

Od svého vzniku se šetření ISPV vyvíjelo tak, aby neustále plnilo svůj hlavní cíl, tj. aby poskytovalo věrohodné informace o výdělku a jeho struktuře, odpracované a neodpracované době zaměstnanců v ČR. ISPV reaguje i na aktuální trendy v oblasti statistických šetření, a proto je dalším cílem snížení nároků na respondenty a podpora vzájemného propojení systémů MPSV (ČSSZ, ISPV), ČSÚ (výdělková šetření) a Ministerstva financí (ISP). V následující části jsou uvedeny milníky ve vývoji ISPV od počátku šetření v roce 1992 do současnosti.

Přehled vývoje ISPV v jednotlivých letech

1992 - Pilotní šetření ISPV proběhlo v roce 1992. Původně se jednalo o samostatné resortní statistické šetření, které spočívalo ve čtvrtletním zjišťování průměrného hodinového výdělku zaměstnanců podle profesí. Šetření bylo založeno na získávání respondentů na principu dobrovolnosti. Prvotní soubor ekonomických subjektů, přispívajících do systému údaji o svých zaměstnancích, byl budován cíleným výběrem směřujícím k zastoupení významných firem z jednotlivých odvětví.

1993 - V roce 1993 byl poprvé použit sekundární výběr, tj. náhodný výběr zaměstnanců z velkých organizací s cílem zvýšení reprezentativnosti výsledků podle zaměstnání. Výstupy za povolání byly doplněny výsledky podle zaměstnání KZAM.

1994 - Od roku 1994 bylo rozšiřování souboru respondentů (zpravodajských jednotek) prováděno na základě kvótního výběru organizací podle odvětví (kategorie OKEČ), regionu (kraj) a velikosti organizace (kategorie počtu zaměstnanců). V tomto roce byl zahájen výběr a nábor organizací z nevýrobního sektoru.

1995 - V roce 1995 došlo k přechodu na náhodný výběr nových respondentů v rámci stanovených kvót region-odvětví.

1996 - Postupným zkvalitňováním výsledků se rozšířil počet uživatelů systému a vznikla potřeba změnit status šetření. Od roku 1996 se ISPV stává součástí Programu statistických zjišťování Českého statistického úřadu, který je vyhlašován ve Sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok (stále jako resortní statistické šetření MPSV). Na základě zařazení ISPV do Programu statistického zjišťování ČSÚ mají zpravodajské jednotky povinnost poskytovat vstupní data ze zákona.

1997 - V roce 1997 bylo provedeno zkušební šetření Regionální statistiky ceny práce (RSCP) za pět regionů.

1998 - V roce 1998 bylo po úspěšném zkušebním šetření zavedeno monitorování výdělkové úrovně v krajích pod názvem Regionální statistika ceny práce (RSCP). RSCP od tohoto roku poskytuje detailní přehled o odlišnostech mzdové úrovně v jednotlivých regionech, a doplňuje tak šetření ISPV. Téhož roku došlo rovněž k rozšíření vstupní věty, přičemž se začala zjišťovat hrubá mzda (včetně její struktury) a odpracovaný čas. Byly publikovány první výsledky v rozšířené verzi klasifikace zaměstnání KZAM-R. Výsledky ISPV byly v roce 1998 využity mj. i pro šetření Struktura mezd zaměstnanců (SES) ČSÚ.

1999 - V roce 1999 byly poprvé zpracovány údaje za nepodnikatelskou sféru.

2000 - V roce 2000 vybral ČSÚ pro šetření ISPV reprezentativní vzorek 2 tis. ekonomických subjektů z celého národního hospodářství, které byly v následujících 2 letech zapojeny do šetření. Tento výběr zvýšil podstatně kvalitu výsledků ISPV.

2002 - V roce 2002 byla zavedena nová jednotná struktura dat (S2002) pro podnikatelskou a nepodnikatelskou sféru.

2003 - V roce 2003 došlo ke změnám, které zajistily větší reprezentativnost výsledků ISPV - zavedení metod pravděpodobnostního výběru, rotujícího panelu a vážení výsledků v podnikatelské sféře. V roce 2003 byly rovněž zpracovány výsledky pro šetření The Structure of Earnings Survey za rok 2002 požadované Eurostatem. Tyto výsledky byly doplněny zprávou o kvalitě národní verze tohoto šetření.

2004 - V roce 2004 byl zahájen dovýběr firem s více než 250 zaměstnanci v podnikatelské sféře, a to kvůli plánovanému plošnému šetření těchto subjektů od roku 2007. V roce 2004 došlo dále ke zkušebnímu přebrání dat za nepodnikatelskou sféru z Informačního systému o platech (ISP) provozovaného Ministerstvem financí ČR.

2006 - V roce 2006 se změnila a rozšířila struktura vstupních dat (S2006) šetření ISPV.

2007 -  V roce 2007 byla provedena pilotní studie výpočtu zaměstnanecké struktury v ČR, díky níž byla upřesněna zaměstnanecká opora za rok 2006 pomocí údajů z podnikového výkaznictví ČSÚ. Zpřesnil se také model pro odhady počtů zaměstnanců nepodnikatelské sféry a vývoje platů na základě přiznaných a zúčtovaných složek platu. V roce 2007 byli do šetření ISPV plošně zapojení respondenti s 250 a více zaměstnanci. V neposlední řadě byla v roce 2007 vyvinuta, a následně inovována, lokální a internetová verze pořizovacího programu. Obě verze programu přispěly ke zvýšení komfortu při přípravě vstupních dat respondenty.

2008 - V roce 2008 byla navázána hlubší spolupráce s ČSÚ z důvodů nezbytné harmonizace výdělkových šetření MPSV a ČSÚ. Prvním krokem harmonizace byl nábor respondentů ze sektoru fyzických osob – podnikatelů s 10 a více zaměstnanci.

2009 - V roce 2009 došlo ke změně struktury zasílaných dat (S2009). Cílem této změny bylo především přizpůsobit se nové mzdové legislativě, umožnit harmonizaci mzdové statistiky ČSÚ a MPSV, a snížit tak zátěž respondentů. Změna struktury byla zapracována také do programů pro pořizování, kontrolu a zasílání dat. Především jako podpora respondentům byl také v roce 2009 vytvořen a spuštěn portál ISPV. Na tomto portále jsou kromě informací o šetření ISPV k dispozici i aktuální a starší výsledky šetření, včetně výsledků Regionální statistiky trhu práce.

2011 - V roce 2011 došlo v ISPV k několika zásadním změnám. Kromě změny periodicity a obsahu výsledkových publikací došlo k dokončení harmonizace metodiky ISPV s ČSÚ, která přinesla mj. rozšíření souboru ISPV o zaměstnance dříve nesledovaných subjektů, a umožnila tak publikování odhadu váženého počtu zaměstnanců podle všech sledovaných třídění. V roce 2011 dále došlo k přechodu z původní klasifikace zaměstnání KZAM-R na novou klasifikaci CZ-ISCO, s čímž souvisí i změna struktury vstupních údajů (S2011). V roce 2011 byla poprvé zveřejněna i kvalita odhadu mediánu hrubé měsíční mzdy podle podskupin a kategorií zaměstnání. Poslední změnou bylo zpřesnění názvů obou sfér, tzn. místo označení podnikatelská sféra je od roku 2011 používán termín mzdová sféra, místo označení nepodnikatelská sféra termín platová sféra. Podrobný popis změn v roce 2011 viz zde.

2012 – V roce 2012 byla ve větě o pracovních poměrech zrušena položka ZAMEST (zaměstnání podle klasifikace KZAM-R). Položka ZAMEST byla nahrazena položkou CZISCO (zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO).