English / Česky

Ostatní osobní náklady

Ostatní osobní náklady jsou odměny za práci, popř. obdobná plnění, poskytované na základě jiného vztahu než pracovního, služebního nebo členského poměru, a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního, služebního nebo členského poměru k zaměstnavateli.

Do ostatních osobních nákladů (dále jen OON) patří zejména:

  1. odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 109, odst. 5 a § 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů);
  2. odměny za práci (činnost) poskytované podle zvláštních předpisů v případech, kdy nevzniká pracovní vztah k zaměstnavateli (např. odměny za posudky znalců, odměny dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby, funkcionářům družstev, zprostředkovatelům, členům zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny a ostatní plnění poskytované žákům (učňům) středních odborných učilišť a obdobných zařízení za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku, apod.);
  3. odměny za využití vynálezů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů, apod.;
  4. odměny podle předpisů o autorském právu;
  5. odměny (peněžité ceny) z veřejných a užších soutěží a veřejných příslibů;
  6. odstupné poskytované při skončení pracovního poměru;
  7. odchodné, odbytné;
  8. částky, které zaměstnavatel refunduje jiným zaměstnavatelům k úhradě plnění zahrnovaných do ostatních osobních nákladů;
  9. odměny členům orgánů společnosti a družstva hrazené z nákladů i ze zisku;
  10. platy soudců.

 

Z á s a d y   v y k a z o v á n í

Ostatní osobní náklady obsahují částky vyjádřené v Kč nesnížené o zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky, tj. hrubé částky. Za sledované období se uvádějí částky v tomto období zúčtované k výplatě, i když jsou odměnou za práci provedenou v předcházejících obdobích, popř. odměnou za výsledky dosažené v předcházejících obdobích nebo částkou za předcházející období dodatečně přiznanou. Příslušné částky v ostatních osobních nákladech vykazuje vždy zaměstnavatel, u něhož se zúčtovávají k výplatě. Refundované částky zahrnuje do OON ten zaměstnavatel, který provádí refundaci: v případě, že je před provedením refundace zahrnul do OON zaměstnavatel, který je vyplatil, po přijetí refundace od jiného zaměstnavatele tyto částky z OON vyloučí (resp. sníží objem tohoto ukazatele v dalším období).