English / Česky

Popis položek

Popis položek věty o ekonomickém subjektu (MI)

ICO Identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ).
NAZEV Obchodní jméno ekonomického subjektu, pod kterým činí právní úkony. Pokud předepsaná délka nestačí, je možno uvést i  zkrácený název.
ULICECP Název ulice s  uvedením čísla popisného sídla ekonomického subjektu.
MISTO Název obce (města), v němž má ekonomický subjekt sídlo.
PSC Poštovní směrovací číslo dodací pošty sídla ekonomického subjektu.
LAU1 Kód územní jednotky (okresu), v němž má ekonomický subjekt sídlo, podle číselníku LAU 1. Číselník LAU1 najdete na záložce Soubory ke stažení.
HRMZDYQ Celkové hrubé mzdy zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu, příp. byli v evid. počtu v předchozích obdobích a v posledním čtvrtletí sledovaného období jim bylo provedeno dodatečné zúčtování. Hrubá mzda zahrnuje mzdu za práci (vč. příplatků, prémií a odměn), náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Podrobnější popis jednotlivých složek hrubé mzdy je uveden u položek 27, 32 a 34 ve větě o pracovních poměrech. Hrubá mzda nezahrnuje ostatní osobní náklady (ty jsou vykazovány v položce 15),  náhrady za dobu dočasné pracovní neschopnosti, a také plnění, která nemají charakter mzdy za práci (odměny za pracovní a životní jubilea, odměny při narození dítěte, odměny při odchodu do důchodu apod.).
PONEQ Prémie a odměny nepravidelně zúčtované ve mzdě za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období zaměstnancům, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu, příp. byli v evid. počtu v předchozích obdobích a v posledním čtvrtletí sledovaného období jim bylo provedeno dodatečné zúčtování (z položky HRMZDYQ). Do nepravidelných prémií a odměn se zahrnují všechny platby zaměstnancům, které nejsou pravidelně zúčtovány ve mzdě ve výplatním období (obvykle kalendářní měsíc). Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. mzdy, čtvrtletní a pololetní odměny, mimořádné odměny. Nezahrnují se položky, které nejsou mzdou.
ODPRACDQ Celkový počet hodin skutečně odpracovaných v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období zaměstnanci, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu včetně přesčasových hodin. Nezahrnují se neodpracované hodiny za svátky v jinak pracovní dny, i když se měsíční mzda nekrátí.
PRESCASQ Celkové přesčasové hodiny (podle § 78 odst. 1 písm. i/ ZP) odpracované v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období zaměstnanci, kteří byli zahrnuti do evidenčního počtu. Jedná se o přesčasové hodiny, za které byl poskytnut příplatek (vč. přesčasů odpracovaných dle ustanovení § 114 odst. 3 ZP), i přesčasové hodiny, za které může být v budoucnu čerpáno náhradní volno. Hodiny, za které bylo v posledním čtvrtletí poskytnuto náhradní volno, se do přesčasu nepočítají. Hodiny náhradního volna za přesčas odpracovaný před posledním čtvrtletím se do položky PRESCASQ zahrnují jako záporné (výsledná hodnota PRESCASQ může být záporná).
ABSCELKQ Celkový počet neodpracovaných hodin z fondu pracovní doby za poslední čtvrtletí sledovaného období u zaměstnanců, kteří byli v evidenčním počtu v posledním čtvrtletí sledovaného období. Např.: dovolená, svátky v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), doba překážek v práci, doba dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, neplacené volno atd.
ABSPLACQ Počet neodpracovaných hodin s náhradou či nekrácením mzdy u zaměstnanců, kteří byli v evidenčním počtu v posledním čtvrtletí sledovaného období (z položky ABSCELKQ). Uvedou se neodpracované hodiny s náhradou mzdy z důvodu dovolené, svátků v jinak pracovní dny (zahrnují se i neodpracované hodiny, kdy se měsíční mzda nekrátí), důležitých překážek v práci na straně zaměstnance (ZP § 199, nařízení vlády č. 590/2006 Sb.),  překážek v práci z důvodu obecného zájmu (ZP § 200, 203, 205) a překážek v práci na straně zaměstnavatele (ZP § 207 - 210). Neuvádí se hodiny neodpracované z důvodu dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny (z položky ABSCELKQ).
POCFYZQ Průměrný počet zaměstnanců (fyzických osob) v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Vypočítá se jako aritmetický průměr průměrného počtu zaměstnanců v evidenčním počtu za jednotlivé měsíce. Průměrný počet za měsíc se počítá jako součet počtů fyzických osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu a pracovního volna), který se dělí počtem všech kalendářních dnů příslušného měsíce.
POCPREPQ Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v evidenčním počtu za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Přepočty se provedou u zaměstnanců, kteří z provozních či jiných důvodů mají sjednanou kratší pracovní dobu (ZP § 80), dále u zaměstnanců vykonávajících vedlejší činnost v souběžném pracovním poměru či zaměstnanců, vykonávajících práci příležitostně. Přepočty se neprovedou u zaměstnanců, kteří z důvodu zdraví škodlivého prostředí či směnného provozu mají stanovenou zkrácenou pracovní dobu  (ZP § 79, odst. 2).
OONQ Ostatní osobní náklady zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Jde o odměny za práce poskytované na základě jiného vztahu než pracovního a členského poměru k zaměstnavateli, peněžitá plnění v souvislosti se zánikem pracovního poměru a další peněžitá plnění, která nejsou mzdou za práci. Nejčastěji to jsou odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny podle předpisů o autorském právu, odchodné, odstupné, odměny členů statutárních orgánů, odměny učňům, aj. – viz ukazatel ČSÚ Ostatní osobní náklady.
ODMDPCQ Odměny z dohod o pracovní činnosti. Veškerá peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o pracovní činnosti zúčtovaná za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Náhrady za nemoc se zde neuvádějí. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).
HODDPCQ Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o pracovní činnosti v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období.
ODMDPPQ Odměny z dohod o provedení práce. Veškerá peněžitá plnění poskytovaná za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce zúčtovaná za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Náhrady za nemoc se zde neuvádějí. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).
HODDPPQ Počet hodin odpracovaných osobami pracujícími na dohodu o provedení práce v posledním kalendářním čtvrtletí sledovaného období.
ODMSTATQ Odměny členů statutárních orgánů zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).
ODSTUPQ Odchodné a odstupné zúčtované za poslední kalendářní čtvrtletí sledovaného období. Položka je součástí položky „Ostatní osobní náklady“ (OONQ).