English / Česky

Sledují se v ISPV všechna mzdová plnění?

Na základě dotazů respondentů na správné vykazování některých plnění ve výkazech ISPV přinášíme přehled dosud konzultovaných plnění, která se v ISPV nesledují a respondenti by je neměli vykazovat v žádné položce.

Níže uvedený seznam není vyčerpávající. V případě pochybností, zda některé konkrétní plnění do ISPV zahrnovat, případně do které položky, Vám doporučujeme obrátit se na zpracovatele (kontakty jsou uvedeny v metodickém pokynu, příp. zde).

V ISPV se nesledují:

 • 1% ze služebního auta
 • cestovné nad rámec zákona
 • doba ochranné lhůty (nemoc současně s ukončením pracovního poměru)
 • doplatek mzdy při nemoci (jedná se o plnění, kterým zaměstnavatel kompenzuje zaměstnancům dlouhodobou pracovní neschopnost)
 • kapesné učňů
 • konkurenční doložka
 • náborový příspěvek pro nové zaměstnance
 • náhrada mzdy za výpovědní dobu při okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacených mezd (viz VI.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (§ 56))
 • náhrada nákladů spojených s výkonem práce na dálku (tzn. s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 ZP)
 • náhrada za používání vlastního Internetu a telefonu (přidává se do čisté mzdy)
 • náhrada za ztrátu příjmu po dobu pracovní neschopnosti
 • náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
 • odměny při odchodu do důchodu
 • odměny za pracovní jubilea
 • odměny za životní jubilea
 • ošatné
 • otcovská dovolená (vykazuje se jako rodičovská dovolená)
 • peněžité plnění ve výši průměrného výdělku, podává-li zaměstnanec vysvětlení policii, správnímu orgánu, soudu (podá-li zaměstnanec uvedené vysvětlení v záležitosti nebo řízení vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci mimo svoji pracovní dobu, přísluší zaměstnanci peněžité plnění ve výši průměrného výdělku)
 • pojištění statutárního orgánu na pracovní úraz a nemoc z povolání
 • pracovní úraz (náhrada mzdy)
 • prémie za přivedení nového zaměstnance
 • příplatek zaměstnancům za to, že jsou vyškolení a připraveni k poskytnutí první pomoci na pracovišti
 • připočítatelné položky pro daň
 • připočitatelné položky pro daň (bez rozlišení)
 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na dopravu
 • příspěvek na penzijní pojištění
 • příspěvek na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • příspěvek na praní pracovních oděvů
 • příspěvek na úroky z úvěru
 • příspěvek na zvýšené životní náklady
 • příspěvek na životní pojištění
 • smlouva o budoucím povolání učňů
 • stabilizační odměny učňů (např. stipendium)
 • stravenkový paušál, stejně jako jiné formy příspěvku zaměstnavatele na stravování